търговко право

Автори и публикации

КАТАЛОГ

на публикуваните материали в списание „Търговско право“ (1992 – 2020 г.)

Александров, Александър Въпроси на придобиването на собствени акции и защи­тата на кредиторите, бр. 1/2012, с. 73

Александров, Васил Доказателствена тежест и доказване при оспорване на саморъчно завещание, бр. 1/2018, с. 47

Александрова, Лора Какви са последиците от продажбата на недвижим имот по реда на ЗОЗ?, бр. 3/2015, с. 45

Ангелов, Георги Предметни предели в дейността на въззивната инстанция в гражданския процес, бр. 5/1999, с. 26

Ангелов, Симеон Дружества с ограничена отговорност, бр. 6/1993, с. 52

Ангелов, Симеон Понятието vis major, бр. 5/1999, с. 61

Ангелов, Симеон Стопанска непоносимост на изпълнението, бр. 5/2002, с. 85

Ангелов, Симеон Стопанска непоносимост на изпълнението (продължение от бр. 5/2002), бр. 6/2002, с. 100

Андреев, Андрей Правото върху марката като обект на обезпечение по чл. 22а ЗМГО, бр. 2/2006, с. 91

Андреев, Андрей Издателският договор по Закона за авторското право и сродните права търговска или гражданска сделка?, бр. 4/2010, с. 79

Андреев, Андрей Съпоставка между издателския договор, издаването и някои договори за използване на произведения, бр. 1/2011, с. 69

Андреев, Андрей Измененията в правната уредба на фирмата – тревоги, бр. 2/2011, с. 49

Андреев, Андрей ЗИД ЗАПСП – тревогите са още по-големи, бр. 3/2011, с. 51

Андреев, Михаил Нови възражения във въззивната инстанция, бр. 3/1998, с. 76

Андреев, Михаил Поземлената собственост в най-древното римско право, бр. 5/1998, с. 65

Антонова, Анета Търговският представител по смисъла на гл. VI, раздел II от Търговския закон, бр. 5/1993, с. 18

Антонова, Анета Въпроси на погасителната давност по чл. 98 от ТЗ за исковете срещу съдружници в събирателни дружества, бр. 6/1994, с. 3

Антонова, Анета Ликвидация на търговски дружества, бр. 3-4/1996 г., с. 10

Антонова, Анета Ликвидация на търговски дружества (продължение от бр. 3-4/1996 г.), бр. 5-6/1996, с. 45

Антонова, Анета Ликвидация на търговски дружества (продължение от бр. 5-6/1996 г.), бр. 1/1997, с. 3

Антонова, Анета Лихвата по търговското право, бр. 4/1998, с. 16

Антонова, Анета Прекратяване на събирателно дружество чрез преобразуване, бр. 1/2004, с. 63

Антонова, Анета Някои въпроси относно общата уредба на сключване на търговски сделки, бр. 4/2018, с. 65

Антонова, Анета Отговорност при водене на преговори и сключване на търговски сделки, бр. 4/2019, с. 33

Апостолов, Иван Върху теорията за имуществен интерес на кредитора от облигационния договор, бр. 1/1996, с. 56

Апостолов, Иван Върху теорията за имуществен интерес на кредитора от облигационния договор (продължение от бр. 1/1996), бр. 2/1996, с. 62

Апостолов, Иван Еволюцията на континенталната тълкувателна теория, бр. 2/1999, с. 51

Апостолов, Иван Еволюцията на континенталната тълкувателна теория (продължение от бр. 1/1999), бр. 2/1999, с. 52

Апостолов, Иван Еволюцията на континенталната тълкувателна теория (продължение от бр. 2/1999), бр. 3/1999, с. 44

Апостолов, Иван Допустим ли е иск за изпълнение на обещание за продажба, бр. 4/1999, с. 112

Апостолов, Иван Прехвърляне на собствеността и задължението за предаване сравнителноправен поглед върху правото на продажбата в някои капиталистически страни, бр. 6/1999, с. 84

Апостолов, Иван Прехвърляне на собствеността и задължението за предаване сравнително-правен поглед върху правото на продажбата в някои капиталистически страни (продължение от бр. 6/1999), бр. 1/2000, с. 69

Асеникова, Диана За проблематиката на иска по чл. 74 ТЗ, бр. 1/2016, с. 63

Асеникова, Диана За ограниченията на представителната власт в хипотезата на множество представители в капиталово търговско дружество, бр. 2/2017, с. 53

Асеникова, Диана За приложимостта на чл. 40 ЗЗД при органното представителство, бр. 2/2018, с. 63

Атанасов, Димитър Поемане на дълг, чл. 101, 102 ЗЗД, бр. 4/2013, с. 81

Байрактарова, Цветелина За някои проблеми, свързани с неустойката, задатъка и отметнината, бр. 3/2013, с. 99

Байрактарова, Цветелина Управление и представителство на капиталово търговско дружество, бр. 4/2014, с. 93

Байрактарова, Цветелина Дискусионни въпроси във връзка с договора за банков кредит, бр. 2/2016, с. 69

Балабанова, Маргарита Арбитрируемост на дружествени спорове? бр. 2/2018, с. 49

Балев, Светлозар Семинар по проблемите на международния търговски арбитраж и алтернативните способи за решаване на търговски спорове, бр. 3/1993, с. 58

Балтов, Росен За правната същност на безналичните акции, бр. 2/2013, с. 75

Батаклиев, Димитър Измененията в правната уредба на фирмата – тревоги, бр. 2/2011, с. 49

Батаклиев, Димитър ЗИД ЗАПСП – тревогите са още по-големи, бр. 3/2011, с. 51

Белазелков, Борислав За залога на търговско предприятие, бр. 5/2000, с. 36

Берон, Васил Ревандикацията на ценните книги на приносителя, бр. 3/2003, с. 101

Берон, Васил Проблемата за незаконното обогатяване, бр. 4/2008, с. 77

Бобев, Илия Данъчно облагане при особени случаи (нови промени в ДПК и ЗДДС), бр. 2/2002, с. 37

Бобева, Кристина Новият правен режим, регламентиращ дейността на обменните бюра и финансовите къщи, бр. 2/2000, с. 64

Бобева, Кристина Собственост и ползване на водите и водостопанските системи и съоръжения според новия Закон за водите, бр. 3/2000, с. 90

Бобева, Кристина Някои особености на новия правен режим, регламентиращ дейността на инвестиционните посредници, бр. 4/2000, с. 30

Бобева, Кристина Правният режим на ипотечните облигации, бр. 6/2000, с. 46

Бобева, Кристина Изискванията към дейността на инвестиционните дружества, съдържащи се в подзаконовата нормативна уредба, бр. 3/2001, с. 44

Богданова, Ирина Съставлява ли осъ­ществяваното владение релевантна форма на неоснователно обогатяване при actio de in rem versо?, бр. 2/2016, с. 41

Богданова, Ирина Критичен поглед върху приложимостта на иска по чл. 59 ЗЗД при ползване на чужди имуществени блага без основание, бр. 3/2016, с. 65

Богданова, Ирина Някои практически въпроси при прилагането на чл. 17, ал. 2 и ал. 3 от Закона за задълженията и договорите, бр. 3/2017, с. 39

Богданова, Ирина Формулиране на суб-сидиарната догма и еволюцията на идеята за обща претенция за неоснователно обогатяване, бр. 3/2018, с. 23

Богданова, Ирина Смислови инверсии на думата субсидиарност в правния дискурс и отвъд него, бр. 2/2019, с. 29

Богданова, Ирина Actio de in rem verso и значението на риска, вината и действията в личен интерес от страна на обеднилия се, бр. 4/2019, с. 83

Бонева, Йорданка Новите международни морски конвенции и националната уредба – терминологични проблеми, бр. 1/2010, с. 41

Борисова, Владя Авторските възнаграждения като средство за финансиране на българската култура, бр. 3/2008, с. 65

Борисова, Владя Икономически аспекти на препродажбата на произведения на изкуството като изключително право на автора, бр. 4/2008, с. 71

Борисов, Йордан Прекратяване на наемни жилищни договори с неопределен срок, бр. 5-6/1996, с. 21

Брайков, Валентин Търговското име и неговата защита, бр. 2/2001, с. 5

Брайков, Валентин Преглед на защитата срещу нарушенията на марки, бр. 5/2003, с. 77

Брайков, Валентин Австрийският кодекс, бр. 2/2005, с. 95

Брайков, Валентин Въпроси към изменения Закон за марките, бр. 1/2006, с. 43

Брайков, Валентин Оставка от управление на търговско дружество, бр. 1/2007, с. 37

Братоев, Ценимир Свикване на общо акционерно събрание по искане на акционери, бр. 2/2009, с. 5

Братоев, Ценимир Свикване на общо акционерно събрание по искане на акционери (продължение от бр. 2/2009), бр. 3/2009, с. 5

Братоев, Ценимир Наименование на адвокатското дружество, бр. 1/2011, с. 5

Братоев, Ценимир Прекратяване членството в адвокатско дружество, бр. 1/2012, с. 5

Братоев, Ценимир Прекратяване членството в адвокатско дружество (продължение от бр. 1/2012), бр. 2/2012, с. 5

Братоев, Ценимир Право на част от приходите и право на част от печалбата на съдружника в адвокатско дружество, бр. 3/2013, с. 7

Братоев, Ценимир Обжалване решенията на общото събрание на съдружниците и оспорване на действията на управителя или управителния съвет на адвокатското дружество, бр. 4/2013, с. 5

Братоев, Ценимир Неприсъствени решения на органите на юридически лица, бр. 4/2019, с. 23

Бузева, Таня Дружество със съучастие, бр. 3/1993, с. 22

Бузева, Таня Правна характеристика на холдинга по българското право, бр. 2/2005, с. 33

Бузева, Таня Правни модели на въз­никване и прекратяване на холдинг, бр. 4/2005, с. 5

Бухер, Ойген Новите разрешения на Виенската конвенция по отношение на га­ранциите, предоставяни от продавача, бр. 1/1993, с. 45

Бухер, Ойген Международният арбитраж в Швейцария, бр. 6/1993, с. 39

Бучаклиева, Румяна Пазарът за ценни книжа възникване и механизми, бр. 1/1993, с. 36

Бъбаров, Мартин Правни последици на отмяната на индивидуален административен акт, определящ същественото съдържание на гражданско правоотношение, породено от смесен фактически състав, бр. 1/2017, с. 49

Бъбаров, Мартин Проблеми на свободата на установяване на юридически лица в практиката на Съда на Европейския съюз, бр. 1/2018, с. 65

Бъчварова, Маргарита Непреодолимата сила в търговското право, бр. 2/2015, с. 5

Вангелова, Златка „Основен капитал“ и „собствен капитал“ на акционерното дружество през призмата на счетоводния баланс, бр. 2/2015, с. 75

Варадинов, Огнян Особености на отговорността за вреди, причинени от дефект на стока, бр. 5/1999, с. 36

Василев, Любомир Планирани общности от собственици на недвижими имоти, бр. 4/2006, с. 47

Велев, Константин Правни аспекти на застрахователното посредничество, бр. 4/1998, с. 36

Великов, Венцислав Нарушение на чл. 238, ал. 2 от Закона за митниците, бр. 1/2001, с. 49

Великов, Венцислав За една непрецизност в чл. 211к, ал. 2 от Закона за митниците, бр. 6/2004, с. 67

Велинов, Любен Търговски регистър, бр. 2/1992, с. 59

Велинов, Любен Някои въпроси по приложението на чл. 80, ал. 1 УСД, бр. 2/1993, с. 10

Велков, Николай Закрила на чуждестранните инвестиции в банковия сектор на Република България, бр. 2/2006, с. 97

Велчева, Петя Защита срещу постановеното неприсъствено решение, бр. 1/2011, с. 59

Владимиров, Иван Закрила на чуждестранните инвестиции в Република България, бр. 1/1992, с. 11

Владимиров, Иван Нотариални действия в областта на търговското право, бр. 6/2004, с. 58

Воденичаров, Александър Кооперацията обновен гражданскоправен и административноправен субект, бр. 3/1993, с. 7

Воденичаров, Александър Възстановяване собствеността върху иззето и одържавено имущество на кооперативни организации, бр. 1/1995, с. 27

Воденичаров, Александър Административно-териториалното деление на Франция и регионалното икономическо развитие, бр. 5/1995, с. 23

Воденичаров, Асен Правна основа на регламент (ЕО) № 1435 за статута на европейското кооперативно дружество, бр. 3/2010, с. 103

Воденичаров, Асен Източници на правната регламентация на европейското кооперативно дружество, бр. 4/2010, с. 45

Воденичаров, Асен Регламент (EO) № 1435/2003 на Съвета относно Устава на Европейското кооперативно дружество (SCE) и препращанията към националните законодателства на държавите – членки на Европейския съюз, бр. 3/2011, с. 107

Воденичаров, Асен Конституционно-правна основа на регламентацията на Европейското кооперативно дружество (Societas Cooperativa Europaea SCE), бр. 1/2013, с. 25

Вълканова, Мария Отмяна на уговорката в полза на трето лице при договор за застраховка „живот“ в случай на смърт – същност и особености, бр. 2/2010, с. 49

Вълчев, Кирил Публичното дружество, бр. 6/1998, с. 30

Вълчев, Мишо Правна уредба на несъстоятелността в България, бр. 1/1993, с. 3

Вълчева, Жени Проблемът за солидарната отговорност на поръчителя, бр. 4/1995, с. 35

Върбанова, Валя Правото на рекламация по Закона за защита на потребителите и за правилата за търговия (ЗЗППТ), бр. 1/2002, с. 72

Галеб, Фахeд Отграничаване на деликтната от договорната и наказателната отговорност, бр. 1/2004, с. 86

Галеб, Фахeд Вината според френското, йеменското и египетското право, бр. 2/2004, с. 65

Галеб, Фахeд Противоправното деяние според френското, египетското и йеменското право, бр. 4/2004, с. 108

Ганев, Ангел Олигополна структура на пазара и конкурентното право. Конспирация, злоупотреба със съвместно господстващо положение или невинно паралелно поведение, бр. 4/2004, с. 40

Ганев, Венелин „Историческо развитие на Търговското право“ откъс, Годишник на Софийския Университет, 1915/1916 г., бр. 3/1995, с. 76

Гачев, Венелин Допустими доказателства във въззивното обжалване, бр. 5/1998, с. 19

Гачев, Венелин Кратък коментар върху измененията в ГПК ДВ, бр. 64/16.07.1999 г., бр. 1/2000, с. 37

Гачев, Венелин Същественото в последните изменения на ГПК ДВ, бр. 105/12.11.2002 г., бр. 6/2002, с. 33

Гачев, Венелин Изменението в ГПК от 2002 г. пореден опит или гаранция за бързо производство, бр. 2/2003, с. 65

Гачев, Венелин Правото на жалба от неучаствали в производството по несъстоятелност кредитори, бр. 2/2005, с. 53

Гачев, Венелин Реформата в ГПК, бр. 4/2005, с. 19

Гачев, Венелин Новият ГПК и исковият процес, бр. 3/2007, с. 7

Гачева, Алена Същественото в последните изменения на ГПК ДВ, бр. 105/12.11.2002 г., бр. 6/2002, с. 33

Георгиев Андрей Отказът от бъдещи права: гледната точка на австрийското и българското право, бр. 1/2014, с. 69

Георгиев, Владимир Управление на фондове за инвестиране на капитал и доверително управление на чужди финансови активи, бр. 5/1994, с. 33

Георгиев, Владимир Големите и вътрешните банкови кредити, бр. 4/1995, с. 13

Георгиев, Владимир Регистрационни и лицензионни актове по новия Валутен закон, бр. 1/2000, с. 27

Георгиев, Владимир Правно положение на квестора в банковото право, бр. 2/2000, с. 32

Георгиев, Владимир Одобрителни актове на централната банка по чл. 57, ал. 3 от Закона за банките, бр. 4/2001, с. 67

Георгиев, Владимир Отново за § 6а от преходните и заключителните разпоредби на закона за приватизация, бр. 1/2002, с. 40

Георгиев, Владимир Бележки върху ограниченията на вложенията и инвестициите на банките, бр. 2/2002, с. 31

Георгиев, Владимир Нови условия за издаване на отказ на разрешение за увеличаване на капитала на банка с непарични вноски, бр. 5/2002, с. 36

Георгиев, Владимир Защита на имуществото на дружествата със специална инвестиционна цел, бр. 3/2003, с. 62

Георгиев, Владимир Особени случаи на издаване на изпълнителен лист чрез извлечение от сметка, бр. 4/2003, с. 72

Георгиев, Владимир Правни въпроси на заложните къщи преди регламентацията на тяхната дейност, бр. 6/2003, с. 68

Георгиев, Владимир За регулацията на водоснабдителните и канализационните услуги, бр. 2/2005, с. 65

Георгиев, Георги Относно продажбата на акции, притежавани от дружество с ограничена отговорност, без решение на общото събрание по чл. 137, ал. 1, т.6 ТЗ, бр. 4/2010, с. 87

Георгиев, Георги Сравнителноправен поглед върху доктрината за „пробиване на корпоративния воал“ и други концепции за ангажиране на отговорност на трети лица за задължения на търговски дружества, бр. 2/2014, с. 41

Георгиев, Георги Допустимо ли е спирането на вписването в търговския регистър на пристъпване към изпълнение върху заложени с особен залог търговско предприятие или дружествен дял от търговско дружество?, бр. 3/2015, с. 25

Георгиев, Георги Действителни ли са предвидените в договора за възлагане на управлението ограничения за извършване на конкурентна дейност след прекратяването му?, бр. 4/2016, с. 51

Георгиев, Георги Историческо развитие на залога на търговско предприятие, бр. 4/2017, с. 51

Георгиев, Георги За някои предизвикателства при последващ залог на търговско предприятие, бр. 4/2018, с. 83

Георгиев, Георги Способи за изпълнение по реда на Закона за особените залози върху заложено търговско предприятие, бр. 2/2019, с. 83

Георгиев, Евгени Подаване и съдържание на исковата молба. Сравнителноправен анализ – САЩ и България, бр. 4/2012, с. 11

Георгиев, Евгени Проверка на исковата молба. Сравнителноправен преглед и анализ – САЩ и България, бр. 1/2013, с. 11

Георгиев, Иван Проблемът за прикритото трудово правоотношение и последиците от разкриването му, бр. 1/2010, с. 5

Георгиев, Иван За практиката на съдилищата и за проблемите на съдебната практика, бр. 4/2010, с. 19

Георгиев, Иван Допустимо ли е постановяването на неприсъствено решение в заповедното производство, бр. 1/2011,  с. 33

Георгиев, Иван Назначава ли се особен представител на търговските дружества, участващи като ответници в исковия процес?, бр. 1/2012, с. 65

Георгиев, Иван За „задължителната“ практика на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела, бр. 1/2016, с. 29

Георгиева, Христина Развитие на идеята за Общо Европейско договорно право – от Европейски граждански кодекс до Обща референтна рамка, бр. 1/2009, с. 61

Георгиева, Яница Емитиране на общински облигации в България, бр. 3/2010, с. 91

Герджиков, Огнян Материалноправни и процесуалноправни проблеми на нищожността по чл. 646 ТЗ, бр. 3/2002, с. 5

Герджиков, Огнян По въпроса за имуществото и капитала на търговските дружества, бр. 2/2010, с. 7

Гигова, Валя Шест въпроса в практиката на съдилищата, свързани с изпълнителното производство, бр. 3/2018, с. 5

Гиргинов, Антон Несъстоятелност и банкрут, бр. 3/1995, с. 51

Гиргинов, Антон Застрахователната измама (чл. 213 НК), бр. 2/1996, с. 3

Голева, Поля Правни проблеми на застрахователния надзор, бр. 1/1993, с. 8

Голева, Поля Artio pro socio в акционерните дружества, бр. 3/1994, с. 31

Голева, Поля Проблемът за валидността на правните действия, извършвани от името на търговското дружество, и неговото решаване в европейското и българското право, бр. 2/1999, с. 30

Голева, Поля Промените в правната уредба на задължителната застраховка „гражданска отговорност“, бр. 6/1999, с. 58

Голева, Поля Суброгация, регрес и давност при застрахователните отношения, бр. 1/2003, с. 5

Големинов, Чудомир Защитата на потребителите срещу неравноправни клаузи, бр. 6/2001, с. 5

Гонсалес, Карлос Стопанското право като основа на европейската интеграция, бр. 1/2004, с. 5

Гонсалес, Карлос Стопанското право като основа на европейската интеграция, (продължение от бр. 1/2004 г.), бр. 2/2004, с. 5

Горбанов, Любен По някои въпроси на реституционните закони, бр. 1/1993, с. 23

Горбанов, Любен Наемите при реституираните имоти, бр. 4/1993, с. 41

Горбанов, Любен Одържавяване и раздържавяване, бр. 4/1994, с. 46

Градинарова, Таня Подлежат ли на отмяна по реда на глава 24 ГПК решенията на Окръжния съд по жалби срещу действията на съдебния изпълнител, бр. 4/2016, с. 25

Градинарова, Таня Искането на легитимирана страна като елемент от фактическия състав за постановяване на неприсъствено решение, бр. 1/2017, с. 5

Градинарова, Таня Приложимост на отмяната спрямо влезлите в сила определения по допустимостта на производството, бр. 2/2017, с. 5

Градинарова, Таня Особености на неприсъственото решение в производството по търговски спорове, бр. 3/2017, с. 5

Градинарова, Таня Шест въпроса в практиката на съдилищата, свързани с изпълнителното производство, бр. 3/2018, с. 5

Градинарова, Таня Неравноправните клаузи в договори с потребители в заповедното производство, бр. 2/2019, с. 5

Градинарова, Таня За приложното поле на насрещните жалби, бр. 3/2019, с. 5

Градинарова, Таня Процесуална легитимация на трето лице за отмяна на влязло в сила решение, бр. 3/2020, с. 5

Градинарова, Таня Особености на недопустимото съдебно решение при обективно съединяване на искове, бр. 4/2020,  с. 5

Григоров, Григор Дружествен договор и устав, бр. 1/1995, с. 11

Григоров, Григор Дружественият договор, бр. 2/1995, с. 34

Григоров, Григор Правно положение на невписаното дружество с ограничена отговорност, бр. 3/1995, с. 29

Григоров, Григор Понятие за капитал на търговско дружество, бр. 4/1999, с. 49

Григоров, Григор Електронен документ понятие и приложението му в гражданското и търговското право, бр. 4/2001, с. 60

Грозев, Росен Издаването на електронни пари правни проблеми и възможни регулативни разрешения, бр. 1/2001, с. 64

Гуглева, Ралица Концепцията за корпоративно управление в българското право, бр. 4/2004, с. 79

Гуглева, Ралица Концепцията за корпоративно управление в българското право (продължение от бр. 4/2004), бр. 5/2004, с. 43

Гьопсалиев, Борислав Изключване на съдружник в паритетно ООД и средствата за неговата защита, бр. 2/2001, с. 83

Дабев, Дружелюб Скрит пълномощник и сламен човек (подставено лице), бр. 5/1995, с. 59

Даскалов, Вълчин Може ли един търговец да притежава повече от едно предприятие, бр. 3/1992, с. 33

Даскалов, Вълчин Правна същност и особености на управителското правно отношение, бр. 6/2006, с. 5

Даскалов, Вълчин Отговорността на членовете на управителните органи на капиталовите дружества за вреди причинени на дружеството – договорна или деликтна?, бр. 3/2007, с. 33

Даскалов, Вълчин Отговорността на членовете на управителните органи на капиталовите дружества за вреди причинени на дружеството – договорна или деликтна? (продължение от бр. 3/2007), бр. 4/2007,  с. 25

Даскалов, Вълчин Относно някои проб­леми в правния режим на изключването на акционери, бр. 2/2012, с. 57

Дандов, Димчо Отговорност за вреди от заблуждаваща и непочтена реклама материалноправни и процесуални въпроси, бр. 4/2002, с. 16

Джабарова, Даниела Правна уредба на дружеството с ограничена отговорност спо­ред гръцкото законодателство в сравнение с българското търговско право, бр. 5/2001, с. 80

Джабарова, Даниела Режим на чуждестранните инвестиции в Република Гърция, бр. 1/2002, с. 65

Джабарова, Даниела Правна уредба на задължението за допълнителни парични вноски и последиците от неговото неизпълнение, бр. 2/2002, с. 68

Джеров, Александър „В законодателната комисия се върши много тежка и много напрегната работа“, бр. 4/1994, с. 3

Джеферлиева, Ваня Относно правната уредба на непреодолимата сила, бр. 2/2014, с. 25

Джеферлиева, Ваня Ретроактивно и предварително покритие на застрахователния договор, бр. 2/2017, с. 71

Диева, Валерия Приложение на института „anti-suit injunction“ като средство за борба с паралелните съдебни и арбитражни производства – преди и след делото Gazprom v Lithuania?, бр. 2/2017, с. 33

Диков, Любен Допустимо ли е увеличение на основния капитал на едно акционерно дружество чрез преоценка на инвентара, бр. 2/1993, с. 67

Диков, Любен Допустимо ли е увеличение на основния капитал на едно акционерно дружество чрез преоценка на инвентара (продължение от бр. 2/1993), бр. 3/1993, с. 59

Диков, Любен Институтът на clausula rebus sic stantibus в частното право, бр. 1/1994, с. 69

Диков, Любен Институтът на clausula rebus sic stantibus в частното право (продължение от бр. 1/1994 г.), бр. 2/1994, с. 60

Диков, Любен Институтът на clausula rebus sic stantibus в частното право (продължение от бр. 2/1994 г.), бр. 3/1994, с. 78

Диков, Любен Общо учение за кооперативното сдружение, бр. 3-4/1996, с. 119

Диков, Любен Как влияе ликвидацията на търговските дружества върху представителната сила на дружествените пълномощници, бр. 6/1998, с. 73

Диков, Любен Преддоговорна отговорност, бр. 2/2000, с. 80

Диков, Любен Запазване на предприятието от фактическа ликвидация при прекратяване на двучленните събирателни дружества, бр. 4/2003, с. 113

Димитров, Антоний Дискусионни въпроси по прилагането на чл. 147 ЗЗД, бр. 2/2018, с. 13

Димитров, Валери бр. 3/1995, с. 76 Легалното определяне на инвестиционните ценни книжа според ЗЦКФБИД, бр. 6/1999, с. 33

Димитров, Валери Легалното определяне на инвестиционните ценни книжа според ЗЦКФБИД (продължение от бр. 6/1999), бр. 1/2000, с. 43

Димитров, Валери Правно положение на фондовата борса според Закона за публичното предлагане на ценни книжа, бр. 2/2000, с. 41

Димитров, Валери Облигациите по българското акционерно право, бр. 1/2003, с. 69

Димитров, Валери Законът за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност – край на нормотворческия етатизъм или едно трудно начало?, бр. 5/2003, с. 52

Димитров, Ивайло Погасяват ли се по давност потестативните права? Към въпроса за квалификацията на срокове, бр. 2/2013, с. 95

Димитров, Красимир В памет на проф. д-р Лиляна Ненова-Лалова, бр. 6/1995, с. 73

Димитров, Мирослав Някои проблеми при определяне възнаграждението на строителните предприемачи, бр. 3/1994, с. 16

Димитров, Мирослав Комутативен или алеаторен е договорът за строителство?, бр. 4/2012, с. 61

Димитров, Мирослав За сделките, които „противоречат на закона“, бр. 3/2013, с. 21

Димитрова, Емилия Правна уредба на договора за факторинг съгласно българското законодателство, бр. 5/2006, с. 53

Димитрова, Емилия Правна същност на договора за факторинг съгласно българското законодателство, бр. 6/2006, с. 31

Димитрова, Емилия Историческо оформяне на концепцията за финансовия факторинг. Развитие на факторинга в САЩ, Великобритания и Европа. Поява на факторинга в България, бр. 6/2008, с. 51

Димитрова, Емилия Критичен поглед върху определението за монополно положение в чл. 19 от Закона за защита на конкуренцията, бр. 3/2017, с. 21

Димов, Дамян Количествено нарушение на съзнанието при обезщетението за неимуществени вреди, бр. 3/2019, с. 81

Добрев, Станимир Новата хипотеза за неплатежоспособност като основание за откриване на производство по несъстоятелност спрямо търговец – приложение и проблеми, бр. 3/2018, с. 61

Додов, Атанас Отмяна на нотариален акт по чл. 537, ал. 2 ГПК, бр. 2/2011, с. 101

Додов, Атанас Правни проблеми, свързани с предявяване самостоятелни права на ответника чрез възражение, бр. 4/2011, с. 105

Додов, Атанас Същност и действие на вписването на актове по чл. 112 от Закона за собствеността, бр. 1/2013, с. 55

Додов, Атанас Отрицателният установителен иск по чл. 440, ал. 1 ГПК (материално-правни и процесуални аспекти), бр. 3/2013, с. 65

Додов, Атанас Вещноправен стабилитет на постановлението за възлагане и неговата зависимост от материалноправната и процесуалната законосъобразност на изпълнителния процес, бр. 1/2016, с. 47

Дончева, Емилия Въпроси, свързани с прихващането в производството по несъстоятелност, бр. 1/2015, с. 47

Драганов, Живко Измененията в правната уредба на фирмата – тревоги, бр. 2/2011, с. 49

Драганов, Живко ЗИД ЗАПСП – Тревогите са още по-големи, бр. 3/2011, с. 51

Драгиев, Деян Неоснователното обогатяване в международното частно право, бр. 1/2015, с. 57

Драгиев, Деян Спорната съдебна администрация на гражданските отношения, бр. 4/2015, с. 85

Енчева,Миросвета Екологичната политика на Европейския съюз по опазване на въздуха от замърсяване за предотвратяване на изменението на климата, бр. 4/2007, с. 47

Енчева, Миросвета Екологичната политика на Република България по опазване на въздуха от замърсяване за предотвратяване на изменението на климата, бр. 5-6/2007, с. 99

Енчева, Миросвета Правното понятие „Замърсяване на атмосферния въздух“, бр. 2/2008, с. 87

Ерлингхаген, Петер Държавни гаранции за капиталовложения в чужбина съгласно правото на Германия, бр. 1/1992, с. 17

Жеков, Свилен Привременни мерки в делбеното производство, бр. 3/2020, с. 49

Желев, Светослав Завладяването като придобивен способ по българското право, бр. 4/2013, с. 63

Желев, Светослав Действия на обикновено управление с вещи съпружеска имуществена общност, бр. 3/2014, с. 27

Желев, Светослав Правото на обезщетение за неимуществени вреди на „отглежданотo, но неосиновено дете“ в светлината на съдебната практика, бр. 4/2015, с. 61

Желязкова, Венцислава Месторегистрацията като основен критерий за определяне националността на търговските дружества според Търговския закон, бр. 3/1994, с. 38

Жилова, Татяна Използване на марките в търговската дейност по смисъла на Закона за марките и географските означения, бр. 1-2/2020, с. 41

Захариев, Персиан За една непрецизност в чл. 211к, ал. 2 от Закона за митниците, бр. 6/2004, с. 67

Захариев, Персиан Сключване на застрахователни договори с потребители на застрахователни услуги, при използване на средствата и методите за предоставяне на финансови услуги от разстояние, бр. 1/2009, с. 39

Зидарова, Йорданка Принципите на Института за унификация на частното право относно международните търговски договори, бр. 5-6/1997, с. 3

Зиновиева, Дарина Действие на двустранните спогодби за избягване на двойното данъчно облагане по отношение на чуждестранни търговски представителства в Република България, бр. 2/1994, с. 30

Зиновиева, Дарина Съвместно упълномощаване на прокуристи, бр. 3/1994, с. 10

Зиновиева, Дарина Преобразуване и приватизация на лечебни заведения правни проблеми в законодателството и юриспруденцията, бр. 3/2001, с. 13

Зиновиева, Дарина Проблеми в административното наказване на субекти с търговскоправен статут, бр. 3/2011, с. 5

Зиновиева, Дарина По повод противоречията в нормативната уредба относно правата и задълженията в здравното осигуряване в Република България и някои въпроси, повдигнати в съдебната практика, постановена по искове на лечебни заведения за плащане на медицинска помощ, бр. 4/2019, с. 5

Златарева, Маргарита Учредяване на дружество с ограничена отговорност, бр. 1/1992, с. 36

Златарева, Маргарита Някои въпроси на едноличното дружество с ограничена отговорност, бр. 3/1992, с. 10

Златарева, Маргарита Несъстоятелност на банка правен режим и различие с несъстоятелност на търговец според Търговския закон, бр. 3/1998, с. 18

Златарева, Маргарита Очакванията и предложенията за бъдещ закон за неправителствените организации, бр. 1/2000,  с. 21

Златарева, Маргарита Нестопански организации с публично-правни функции, бр. 3/2000, с. 25

Златарева, Маргарита Организации за обществено полезна дейност, бр. 5/2000, с. 26

Златарева, Маргарита Уставът на сдружението основа на членствени правоотношения и израз на автономията на сдружението, бр. 5/2001, с. 26

Златарева, Маргарита Подведомственост по граждански дела, бр. 5/2006, с. 5

Златарева, Маргарита Особеното исково производство по търговски спорове по новия ГПК, бр. 5-6/2007, с. 7

Златарева, Маргарита Нови видове съдебни решения по ГПК, бр. 1/2008, с. 5

Златарева, Маргарита Заповедно производство, бр. 4/2008, с. 5

Златарева, Маргарита Последните изменения на ГПК, бр. 1/2011, с. 21

Златев, Златин Понятие за трансформиране на облигационно отношение, бр. 3/2005, с. 81

Златев, Златин Характер на подновяването като вид съглашение за преобразуване на облигационното отношение, бр. 4/2005, с. 79

Иванов, Александър Относно предпоставките на търговското право на задържане, бр. 2/2005, с. 71

Иванов, Александър Законният търговски залог върху ценни книжа в полза на комисионера, бр. 3/2005, с. 73

Иванов, Александър По някои въпроси относно търговските обезпечения с менителнични ефекти, бр. 4/2005, с. 27

Иванов, Александър По въпроса за злоупотребата с право по търговски сделки, бр. 6/2006, с. 49

Иванов, Александър Въпроси относно прехвърлянето на бъдещи права на вземане, бр. 2/2010, с. 23

Иванов, Александър Въпроси, свързани с правната природа на цесията, бр. 3/2010, с. 31

Иванов, Атанас Допустимост на искането за тълкуване на съдебно решение от трето лице, бр. 3/2006, с. 77

Иванов, Атанас Същност на съдебните актове, постановявани в обезпечителния процес, бр. 1/2010, с. 71

Иванов, Атанас Неправилно съдебно решение, подлежащо на касационно обжалване по новия ГПК, бр. 4/2011, с. 55

Иванов, Атанас Същност на съдебните актове, постановявани в исковия процес по новия ГПК, бр. 2/2013, с. 35

Иванов, Горан Правата на акционера и тяхното накърняване, бр. 4/1994, с. 69

Иванов, Горан Правата на акционера и тяхното накърняване (продължение от бр. 4/1994), бр. 5/1994, с. 64

Иванов, Горан Правата на акционера и тяхното накърняване (продължение от бр. 5/1994), бр. 6/1994, с. 45

Иванов, Горан Правата на акционера и тяхното накърняване (продължение от бр. 6/1994), бр. 1/1995, с. 62

Иванов, Горан Правата на акционера и тяхното накърняване (продължение от бр. 1/1995), бр. 2/1995, с. 62

Иванов, Димитър Конкуренция между апорт и особен залог на търговско предприятие във връзка с придобиване на правa върху недвижим имот, бр. 1/2015, с. 15

Иванов, Димитър Сключеният предварителен договор не е основание за отмяна на завет по реда на чл. 41 ЗН, бр. 3/2015, с. 77

Иванов, Димитър Призоваване в изпълнителен процес на чужденец придобил ипотекиран недвижим имот от длъжника, бр. 1/2016, с. 37

Иванов, Момчил Представителство на командитно дружество от неограничено отговорни съдружници, бр. 2/2018, с. 81

Иванов, Светослав Предпоставките за възникване на задължението на управителя от водене на чужда работа без възлагане според българското облигационно право, бр. 4/2018, с. 13

Иванов, Светослав Предпоставките за възникване на задължението на управителя от водене на чужда работа без възлагане според българското облигационно право (продължение от бр. 4/2018), бр. 1/2019, с. 15

Иванов, Светослав Задължението на господаря на работата от воденето на чужда работа без възлагане спрямо страните според българското облигационно право, бр. 4/2020, с. 21

Иванова, Милена Търговското предприятие в контекста на Закона за особените залози, бр. 4/2016, с. 5

Иванова, Радостина Отказ на управителя от управление на дружество с ограничена отговорност, бр. 3/1998, с. 45

Иванова, Радостина Ред за уволнение на страдащи от определени болести работници и служители поради съкращаване на щата, бр. 6/1998, с. 56

Иванова, Радостина Сергеева Модернизацията на немското облигационно право процес и резултати, бр. 2/2002, с. 47

Иванова, Ружа Родовата подсъдност на исковете за защита срещу порочно решение за вписване в търговските регистри и за не­действителност на учредено дружество, бр. 1/1994, с. 10

Иванова, Таня Удълженото работно време нова възможност за гъвкава организация на труда, бр. 4/2001, с. 97

Иванчев, Боян Особености и предимства на арбитражното разрешаване на граждански имуществени спорове, бр. 2/1996, с. 35

Икономов, Н. Гражданска отговорност, бр. 4/1995, с. 74

Илиев, Михаил Колективно трудово договаряне в многонационалните предприятия, бр. 2/2014, с. 81

Илиева, Лилия Правно значение на съдебното разрешение за разпореждане с имущество от несъстоятелната маса, бр. 4/2000, с. 63

Илиева, Лилия Вземането по чл. 86, ал. 1 ЗЗД е лихва по смисъла на чл. 76, ал. 2 ЗЗД, бр. 5/2000, с. 54

Илиева, Лилия Несъстоятелност. Откриване на производство. Действия и сделки с имущество от несъстоятелната маса, бр. 2/2001, с. 54

Илиева, Лилия Искът за установяване размер на дълг по кредитно правоотношение не е иск за факт по смисъла на чл. 97, ал. 3 ГПК, бр. 4/2001, с. 73

Илиева, Лилия Правна природа на иска по чл. 646 ТЗ, бр. 5/2001, с. 65

Илиева, Лилия Някои проблеми във връзка с приложението на § 46 ЗИДЗБ, бр. 1/2002, с. 58

Илиева, Лилия Правно основание на процесуалната легитимация на синдика за предявяване на отменителни искове, бр. 3/2002, с. 77

Илиева, Лилия Защита на несъстоятелната маса от увреждащи я решения на общи събрания на акционерите, бр. 1/2003, с. 61

Илиева, Лилия За одобрения от съда по несъстоятелност списък на приети вземания и възможността за неговата промяна, бр. 3/2004, с. 90

Илиева, Люба За възстановяването на корпоративно юридическо лице, бр. 3/1998, с. 34

Илиева, Мария Прехвърляне на арбитражната клауза при договор за цесия, бр. 1/2014, с. 31

Илиева, Мария Историческо развитие на залога на дружествен дял в България, бр. 3, с. 89

Илиева, Рая Правна същност и характеристика на иска по чл. 74 ТЗ, бр. 2/2013, с. 67

Илиева, Рая Правна уредба на колективните инвестиционни схеми по ЗДКИСДПКИ, бр. 2/2014, с. 35

Йолова, Галина За преюдициалността на откритото конкурсно производство спрямо съставомерността на умишления банкрут, бр. 3/2003, с. 7

Йорданова, Маргарита За същността на „скритата непарична вноска“ по чл. 73б от Търговския закон, бр. 3/2001, с. 37

Йосифов, Никола Правна закрила на българския пазар на труда, бр. 1/1997, с. 35

Йосифов, Никола За новата правна уредба на закрилата при безработица и насърчаване на заетостта, бр. 2/1998, с. 8

Йосифов, Никола За новата правна уредба на закрилата при безработица и насърчаване на заетостта (продължение от бр. 2/1998), бр. 3/1998, с. 23

Йосифов, Никола Правна уредба на задължителното здравно осигуряване, бр. 1/1999, с. 16

Йосифов, Никола Правна уредба на задължителното здравно осигуряване (продължение от бр. 1/1999), бр. 2/1999, с. 16

Йосифов, Никола Правен режим на допълнителното пенсионно осигуряване, бр. 4/2001, с. 5

Йосифов, Никола Правен режим на допълнителното пенсионно осигуряване (продължение от бр. 4/2001), бр. 5/2001, с. 5

Йосифов, Никола Правна уредба на субсидираната заетост, бр. 3/2002, с. 13

Йосифов, Никола Развитие на правната уредба на тристранното сътрудничество и на сключването на трудови договори, бр. 6/2002, с. 7

Йосифов, Никола Законова уредба на основите на задължителното социално осигуряване в Руската федерация, бр. 6/2003, с. 82

Йосифов, Никола Измененията и допълненията в правната уредба на държавното обществено осигуряване от декември 2003 г., бр. 2/2004, с. 55

Йосифов, Никола Защита от дискриминация за упражняване правото на труд, бр. 4/2004, с. 5

Йосифов, Никола Някои въпроси за усъвършенстване правната уредба на колективните трудови договори, бр. 5-6/2005, с. 73

Йосифов, Никола Общо събрание на работниците и служителите (събрание на пълномощниците), бр. 3/2007, с. 79

Йосифова, Таня За потвърждаването на действия без представителна власт, бр. 4/2001, с. 78

Йосифова, Таня За значението на вписването в търговския регистър при представителството на търговците, бр. 4/2002, с. 65

Йосифова, Таня Мнимо представителство и подставено лице, бр. 3/2003, с. 39

Йосифова, Таня По някои въпроси на органното представителство според Първата директива 68/151 ЕИО и българското право, бр. 3/2004, с. 36

Йосифова, Таня Отговорност за вреди при мнимото представителство, бр. 6/2004, с. 32

Йосифова, Таня Европейското дружество – ще оправдае ли очакванията, бр. 2/2005, с. 15

Йосифова, Таня Запазване правата на трети лица при отпадане с обратна сила правата на праводателя, бр. 5-6/2005, с. 7

Йосифова, Таня Относно допустимостта на преките и обратните искове при косвеното представителство, бр. 2/2006, с. 51

Йосифова, Таня Съпоставка между комисионния договор, покупко-продажбата и договора за консигнация, бр. 4/2006, с. 5

Йосифова, Таня Относно характера на иска на доверителя за предаване на вещите, придобити по изпълнителната сделка от комисионера, бр. 1/2007, с. 5

Йочева, Катерина Способи за корпоративно преобразуване в САЩ, бр. 3/2001, с. 78

Йочева, Катерина Способи за дружествени преобразувания в държавите членки на Европейския съюз, бр. 4/2001, с. 89

Калайджиев, Ангел Право на кредитните карти в САЩ и възможности за рецепцията му в България, бр. 3/1992, с. 43

Калайджиев, Ангел Сравнителноправен поглед върху правния режим на акцията по българското и американското право, бр. 1/1993, с. 31

Калайджиев, Ангел Особености на договора за откриване на акредитив според Наредба № 3 за плащанията, бр. 5/1993, с. 34

Калайджиев, Ангел Правен режим на безналичните държавни ценни книги, бр. 6/1993, с. 14

Калайджиев, Ангел За определението на гаранцията в Наредба № 8 за капиталовата адекватност на банките, бр. 1/1994, с. 35

Калайджиев, Ангел За режима на акредитива съгласно Наредба № 3 за плащанията, бр. 3/1994, с. 48

Калайджиев, Ангел Прехвърляне на акредитива, бр. 4/1994, с. 31

Калайджиев, Ангел За покритието на чека, бр. 5/1994, с. 31

Калайджиев, Ангел За митническото право, бр. 6/1994, с. 10

Калайджиев, Ангел Елемент ли е предаването на поименна ценна книга от фактическия състав на нейното прехвърляне, бр. 2/1995, с. 31

Калайджиев, Ангел Извършване на операции с банкова карта, бр. 3/1995, с. 37

Калайджиев, Ангел За някои видове ценни книги, бр. 4/1995, с. 5

Калайджиев, Ангел За инвестиционния договор, бр. 5/1995, с. 3

Калайджиев, Ангел Изискуемост и определяне на митните сборове, бр. 6/1995, с. 14

Калайджиев, Ангел За инвестиционните бонове, бр. 1/1996, с. 19

Калайджиев, Ангел Управление на приватизационен фонд, бр. 2/1996, с. 9

Калайджиев, Ангел Изменение в правния режим на приватизационните фондове, бр. 5-6/1996, с. 63

Калайджиев, Ангел Неплатежоспособност на банка, бр. 1/1997, с. 26

Калайджиев, Ангел Опасност от неплатежоспособност на банка, бр. 3/1997, с. 9

Калайджиев, Ангел Завършване на безкасовото плащане, бр. 4/1997, с. 3

Калайджиев, Ангел Особености на банковия превод, бр. 1/1998, с. 25

Калайджиев, Ангел За капитала на търговските дружества, бр. 2/1998, с. 5

Калайджиев, Ангел Същност на вписването по банковата сметка, бр. 6/1998, с. 3

Калайджиев, Ангел За инкасото, бр. 1/1999, с. 25

Калайджиев, Ангел За инкасото (продължение от бр. 1/1999), бр. 2/1999, с. 21

Калайджиев, Ангел За правната природа на безналичните акции, бр. 3/1999, с. 17

Калайджиев, Ангел Способи за отклоняване последиците от номинализма, бр. 4/1999, с. 9

Калайджиев, Ангел Публичното дружество, бр. 1/2000, с. 9

Калайджиев, Ангел Публичното дружество (продължение от бр. 1/2000), бр. 2/2000, с. 13

Калайджиев, Ангел Безвъзмездна сделка ли е авалът, бр. 3/2000, с. 50

Калайджиев, Ангел Цедира ли се безналичната акция, бр. 4/2000, с. 17

Калайджиев, Ангел За залога на търговско предприятие, бр. 5/2000, с. 36

Калайджиев, Ангел Промени в режима на недействителността на търговското дружество, бр. 6/2000, с. 40

Калайджиев, Ангел Ценно изследване на инвестиционните ценни книжа, бр. 2/2001

Калайджиев, Ангел Прекъсва ли давността молбата за образуване на производство по обезсилване на ценна книга, бр. 3/2001, с. 62

Калайджиев, Ангел Относно приложението на § 6а и § 7, ал. 3 и 4 от ПЗР на ЗППДОбП, бр. 5/2001, с. 59

Калайджиев, Ангел Съвместно предприятие по Закона за публичното предлагане на ценни книжа, бр. 4/2002, с. 5

Калайджиев, Ангел Необходим ли е чл. 152 ЗЗД в стопанския оборот, бр. 5/2002, с. 33

Калайджиев, Ангел Правото на акционера на публично дружество да иска от дружеството да изкупи акциите му, бр. 6/2002, с. 29

Калайджиев, Ангел Действие на уговорката за непрехвърлимост на вземане, бр. 1/2003, с. 20

Калайджиев, Ангел Производството по несъстоятелност и искът по чл. 19, ал. 3 ЗЗД, бр. 2/2003, с. 5

Калайджиев, Ангел Възможно ли е решенията на общото събрание на търговското дружество да се атакуват с исковете по чл. 646 и 647 ТЗ, бр. 3/2003, с. 58

Калайджиев, Ангел Злоупотребата с право на иск в производството по несъстоятелност, бр. 4/2003, с. 45

Калайджиев, Ангел Защита на съдружниците или акционерите на участващите в преобразуването дружества, бр. 5/2003, с. 42

Калайджиев, Ангел Директива 2002/47/ ЕС и българското право, бр. 6/2003, с. 78

Калайджиев, Ангел Отговорност при нарушен негативен интерес, бр. 6/2003, с. 93

Калайджиев, Ангел За действителността на разпоредителните сделки с вещни права върху недвижими имоти, извършени при наличието на непогасени публични задължения, бр. 1/2004, с. 71

Калайджиев, Ангел Жилищният наем, бр. 2/2004, с. 93

Калайджиев, Ангел Могат ли да се прехвърлят правата на акционерите преди издаването на акциите, бр. 5-6/2005, с. 37

Калайджиев, Ангел Какво е значението на искането за плащане на банковата гаранция, бр. 5/2006, с. 37

Калайджиев, Ангел За прехвърлянето на публичноправните задължения на едноличния търговец при прехвърляне на търговското му предприятие, бр. 3/2007, с. 19

Калайджиев, Ангел Финансови обезпечения, бр. 4/2007, с. 5

Калайджиев, Ангел Действие на вписването, обявяването и заличаването от Търговския регистър, бр. 4/2008, с. 31

Калайджиев, Ангел Преглед на съдебната практика по някои въпроси, отнасящи се до производството по несъстоятелност, бр. 1/2010, с. 51

Калайджиев, Ангел Придобиване на членствени правоотношения в събирателно дружество, бр. 4/2011, с. 27

Калайджиев, Ангел За отговорността на съдружниците в събирателното дружество, бр. 4/2012, с. 5

Калайджиев, Ангел Отговорност на съдружниците в командитното дружество за задълженията на дружеството, бр. 1/2013, с. 5

Калайджиев, Ангел За цесията на парично вземане на изпълнителя по договор за обществена поръчка, бр. 1/2014, с. 15

Калайджиев, Ангел За транслативния характер на джирото на поименни налични акции и действителността на предварителни договори за прехвърляне на такива акции, бр. 2/2014, с. 21

Калайджиев, Ангел При какви условия ипотечно право, учредено върху терен, ще има сила за сградите, построени върху терена, бр. 2/2015, с. 33

Калайджиев, Ангел За изпълнението върху вземане, бр. 4/2015, с. 5

Калайджиев, Ангел За противопоставимостта на вписванията, бр. 3/2017, с. 35

Калайджиев, Ангел Органи на облигационерите, бр. 4/2017, с. 37

Калайджиев, Ангел За конститутивното действие на вписването в търговския регистър, бр. 1/2018, с. 61

Калайджиев, Ангел Капитал и членствени правоотношения при капиталовите дружества, бр. 1/2019, с. 89

Калайджиев, Ангел За формата на сделките, бр. 4/2020, с. 101

Калайджиева, Маргарита За някои спорни въпроси в практиката по приложението на чл. 37, ал. 3 от Закона за особените залози, бр. 3/2006, с. 29

Калайджиева, Маргарита За изпълнението върху вземане, бр. 4/2015, с. 5

Карадимов, Росен Преработка на аудиовизуално произведение, бр. 1/2018, с. 5

Караниколов, Любен Обща характеристика на данъчния облагателен акт, бр. 2/1995, с. 22

Караниколов, Любен Изпълнение на данъчния облагателен акт, бр. 3/1995, с. 3

Караниколов, Любен Административнонаказателната отговорност по Търговския закон, бр. 6/1999, с. 6

Карастоянов, Димитър Разпоредбата на чл. 84, ал. 2 ТЗ и последиците от нейното нарушаване, бр. 4/1997, с. 33

Карастоянов, Димитър Събирателното дружество правна уредба по Търговския закон от 1897 г. и по действащото законодателство, бр. 3/1998, с. 42

Карастоянов, Димитър Относно свикването на Общо събрание на акционерите, бр. 1/2001, с. 31

Касабова, Камелия Изключване на съдружник от дружество с ограничена отговорност нови решения и нерешени проблеми, бр. 2/2001, с. 40

Касабова, Камелия Арбитражното споразумение през погледа на арбитражната практика, бр. 5/2003, с. 26

Касабова, Камелия Правни проблеми на „косвения“ търговски представител, бр. 6/2004, с. 16

Касабова, Камелия Новото във фигурата на търговския представител след поредната законодателна интервенция в Търговския закон, бр. 2/2006, с. 39

Касабова, Камелия Опцията и фючърсът като деривативни финансови инструменти, бр. 2/2007, с. 5

Касабова, Камелия Маржин покупки, къси продажби и заем на финансови инструменти, бр. 3/2009, с. 41

Касабова, Камелия Защита на акционерите при увеличаване на капитала на АД чрез издаване на нови акции, бр. 3/2010, с. 67

Касабова, Камелия Отговорността за неразрешени операции с платежни карти, бр. 2/2011, с. 5

Кацаров, Константин Критически бележки върху правната същност на понятието „търговско предприятие“ (принос към чл. 27 ТЗ), бр. 3/2005, с. 91

Кацаров, Константин Критически бележки върху правната същност на понятието „търговско предприятие“ (принос към чл. 27 ТЗ) (продължение от бр. 3/2005), бр. 4/2005, с. 89

Кацарски, Александър Отговорност на учредителите на обявено за недействително търговско дружество, бр. 3/1992, с. 16

Кацарски, Александър Уведомяването по чл. 15, ал. 1, изр. 2 от Търговския закон при приватизация чрез провеждане на търгове и конкурси, бр. 1/1993, с. 14

Кацарски, Александър Правно действие и същност на клаузата делкредере, бр. 5/1993, с. 41

Кацарски, Александър Правно положение на едноличните дружества с държавно имущество, бр. 1/1995, с. 6

Кацарски, Александър Промените в дружественото право в сила от 1 юли 2003 г., бр. 4/2003, с. 5

Кацарски, Александър Промените в дружественото право в сила от 1 януари 2004 г., бр. 5/2003, с. 5

Кацарски, Александър Особености на несъстоятелността като производство, бр. 5-6/2005, с. 67

Киркорян-Цонкова, Офелия Измененията в правната уредба на фирмата – тревоги, бр. 2/2011, с. 49

Киркорян-Цонкова, Офелия ЗИД ЗАПСП – тревогите са още по-големи, бр. 3/2011, с. 51

Киров, Кирил За формата на правилата, които са включени в Конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки, бр. 3/2002, с. 66

Кирчев, Ивелин Юридическа отговорност на капиталовите търговски дружества от гледна точка възможността за ангажиране отговорността на съдружници/акционери в дадено капиталово дружество за задължения на последното, бр. 4/2011, с. 93

Киров, Кирил Пораждане действие на предложение за сключване на договор за продажба и оттегляне на предложението според Конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки, бр. 4/2002, с. 55

Китанов, Никола Правна уредба на решението на митническите органи в английската правна система, бр. 4/2013, с. 19

Китипов, Антон Ипотечните облигации като възможност за достъп до ликвидност от Евросистемата, бр. 2/2012, с. 41

Колев, Николай Относно овластяването на членовете на съвета на директорите или на управителния съвет на акционерното дружество по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, бр. 6/2006, с. 59

Колев, Николай За съдържанието и обема на представителната власт на прокуриста, бр. 2/2007, с. 59

Колев, Николай Относно договорите между членовете на съветите или свързани с тях лица и акционерното дружество по чл. 240б ТЗ, бр. 4/2007, с. 41

Колев, Николай Въпроси на управлението и представителството на акционерното дружество (анализ на съдебната практика), бр. 1/2008, с. 25

Колев, Николай Относно задължението за грижа на членовете на съвета на директорите и управителния съвет на акционерното дружество, бр. 1/2009, с. 19

Колев, Николай Понятията „независим директор“ и „незаинтересован директор“ по българското акционерно право, бр. 1/2010, с 29

Колев, Николай Относно сделките на събирателното дружество по чл. 84, ал. 2 ТЗ, бр. 2/2011, с. 27

Колев, Николай Изключване на съдружник в ООД – дискусионни въпроси, бр. 4/2012, с. 25

Колев, Николай Относно правото на глас на съдружника в ООД, бр. 4/2013, с. 53

Колев, Николай Относно съвместното притежание на дружествен дял в ООД, бр. з/2014, с. 47

Колев, Николай Прехвърляне на поименни налични акции – дискусионни въпроси, бр. 2/2015, с. 39

Колев, Николай Тълкувателни проблеми относно изключването на съдружник от ООД, бр. 1/2016, с. 5

Колева, Катерина Предприятията с господстващо положение на пазара според българското конкурентно право, бр. 2/2000, с. 3

Колева, Рая Относно съдебния контрол върху решенията на Общото събрание на търговското дружество, бр. 4/2004, с. 114

Колева, Рая Иск за обявяване на недействителност на търговските дружества, бр. 6/2004, с. 84

Колева, Рая Относно вътрешнодружествения контрол в търговските дружества, бр. 3/2006, с. 53

Колева, Рая Актуални въпроси относно правото на информация по Закона за защита на потребителите, бр. 3/2007, с. 61

Колева, Рая Неравноправните клаузи в потребителските договори, бр. 5-6/2007, с. 89

Колева, Рая С какви права разполагаме като граждани на Европейския съюз, бр. 1/2008, с. 37

Колева, Рая Проблеми на рекламата на лекарствени продукти в потребителската сфера, бр. 2/2008, с. 61

Колева, Рая Правни инструменти за защита на потребителите при разрешаване на потребителски спорове, бр. 4/2008, с. 61

Колева, Рая Основните права на потребителите – теоретични и практически въпроси, бр. 2/2009, с. 65

Колева, Рая Основните права на потребителите – теоретични и практически въпроси (продължение от бр. 2/2009), бр. 3/2009, с. 87

Конов, Траян Международен кодекс за лоялна и рекламна практика, бр. 3/1992, с. 39

Конов, Траян Възможности за защита при нелоялна конкуренция, осъществявана чрез използуване на чужда марка, фирма, дизайн и други белези, бр. 2/1994, с. 22

Конов, Траян Възражение за неизпълнен договор и право на задържане, бр. 5/1994, с. 5

Конов, Траян Възражение за неизпълнен договор и право на задържане (продължение от бр. 5/1994), бр. 2/1995, с. 3

Конов, Траян Възможно ли е номинално увеличаване на регистрирания капитал на капиталово дружество за сметка на преоценка на материалните активи, бр. 3/1995, с. 24

Конов, Траян За някои „алтернативни обезпечения“ по банкови кредити, бр. 6/1995, с. 3

Конов, Траян Недействителност на сделката по чл. 40 ЗЗД, бр. 2/1996, с. 75

Конов, Траян Допустимо ли е заличаване на извършено вписване в търговския регистър за учредяване на търговско дружество по протест на прокурора, бр. 5-6/1996, с. 3

Конов, Траян Може ли приватизиращото се предприятие да прекратява неизгодни договори със съгласие на приватизационния орган, бр. 3/1999, с. 19

Конов, Траян Понятието противоправност в областта на непозволеното увреждане според българското гражданско право, бр. 6/2000, с. 66

Конов, Траян За абстрактните сделки и каузата на договорите, бр. 2/2002, с. 5

Конов, Траян Отговорност при нарушен негативен интерес, бр. 6/2003, с. 93

Конов, Траян Някои критични разсъждения върху българската доктрина по предварителния договор, бр. 6/2003, с. 5

Конов, Траян Въпроси на недействителността на сделки, сключени от недееспособни, в съдебната практика, бр. 1/2005,  с. 86

Конов, Траян Още веднъж за съотноше­нието между договорна и деликтна отговорност и обезщетяването на неимуществени вреди, бр. 3/2012, с. 5

Конов, Траян Какви са правата на заложния кредитор срещу невписан като залогодател приобретател на заложено имущество и основание ли е извършената от заложния кредитор продажба на включен в заложено търговско предприятие недвижим имот за заличаване на вписаните върху него ипотеки и възбрани, бр. 4/2015, с. 23

Конов, Траян Три въпроса относно иска по чл. 135 ЗЗД, бр. 1/2018, с. 17

Конов, Траян По право, с иск или с изявление на купувача се разваля договорът за продажба на недвижим имот при настъпила евикция, бр. 3/2019, с. 45

Конов, Траян От кога настъпва погасителният ефект на така наречената „съдебна компенсация“ и какви са обективните предели на силата на пресъдено нещо на решението, с което възражението за компенсация е уважено?, бр. 1-2/2020, с. 53

Корнезов, Александър Могат ли арбитражните съдилища да отправят преюдициални запитвания до съда на ЕО?, бр. 3/2007, с. 23

Корнезов, Любен Решения, които подлежат на въззивно обжалване, бр. 4/1999, с. 3

Костов, Ивайло Някои въпроси във връзка с изменението на основанието на иска и равенството на страните в общия исков процес, бр. 4/2016, с. 17

Костов, Ивайло За порока на въззивното решение, постановено въпреки наличие на основание за спиране на производството по чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, бр. 4/2017, с. 31

Костов, Ивайло За очевидната неправилност на въззивното решение като основание за допускане на касационното обжалване, бр. 2/2018, с. 5

Костов, Ивайло Подлежи ли на касационно обжалване определение на апелативен съд, с което е потвърдено преграждащо раз­витието на производството определение или разпореждане на окръжен съд като въззивна инстанция?, бр. 3/2018, с. 47

Костов, Ивайло За приложното поле на иска по чл. 124, ал. 4 ГПК, бр. 1/2019, с. 5

Костов, Станислав За отговорността на държавата за вреди, причинени от съдебни решения, бр. 2/2006, с. 67

Костов, Станислав Понятието „юрисдикция на държава-член“ в производството по чл. 234 от договора за създаване на Европейската общност, бр. 5/2006, с. 81

Костов, Станислав Някои проблеми в уредбата на преюдициалните запитвания в Гражданския процесуален кодекс, бр. 5/2008, с. 25

Костова, Галина Правото върху марката като обект на обезпечение по чл. 22а ЗМГО, бр. 2/2006, с. 91

Кръстевич, Райна Търговския арбитраж пред Международния арбитражен съд при Международната търговска камара Париж, бр. 4/1993, с. 61

Куо Чин Търговскоправен и данъчен режим на чуждите инвестиции в свободните икономически зони в Китай, бр. 2/1997, с. 48

Кушелиева, Златка Правното понятие „замърсяване на морската среда“, бр. 2/2007, с. 112

Кушелиева, Златка Морската среда като обект на правна защита, бр. 3/2007, с. 97

Кушелиева, Златка Екологичната поли­тика на Република България по опазване на морската среда от замърсяване, бр. 2/2008, с. 75

Кърпачева, Елина Ревизираният текст на Принципите за корпоративно управление на Организацията за икономическо сътруд­ничество и развитие и някои бележки върху българското дружествено право, бр. 3/2015, с. 83

Кьосев, Иван Ново научно изследване: „Правният институционализъм методология на юриспруденцията“, бр. 4/2010, с. 39

Кюмюрджиев, Димитър Картелите правна рамка и практика на Комисията за защита на конкуренцията, бр. 1/2001, с. 53

Кюмюрджиев, Димитър Политика на защита на конкуренцията поглед отвътре. Някои необходими изменения в правната рамка и в практиката на Комисията за защита на конкуренцията за ускоряване на преговорите с Европейския съюз, бр. 6/2001, с. 5

Кюмюрджиев, Димитър Правна рамка и практика на Комисията за защита на конкуренцията в противодействието на нелоялната конкуренция в Република България, бр. 5/2002, с. 14

Лазарова, Вера Необходимост от промени в трудовото законодателство относно създаването на трудови съдилища, бр. 2/2005, с. 49

Лазарова, Вера Видове искове по индивидуални трудови спорове, бр. 1/2006, с. 59

Лазарова, Вера Отговорност на работодателя за вписванията в трудовата книжка и за незаконното й задържане, бр. 2/2013, с. 53

Ланджев, Борис Възникване на членственото правоотношение в акционерното дружество, бр. 1/1993, с. 17

Ланджев, Борис Придобиване на собствени акции от акционерното дружество, бр. 3/1994, с. 3

Ланджев, Борис Особености на прекратяването на членството в акционерно дружество, бр. 3-4/1996, с. 18

Лялев, Георги Правна защита на търговците от нелоялна конкуренция чрез използването на лъжлива реклама, бр. 5-6/1997, с. 23

Лялев, Георги Договорна уредба на конкурентните отношения в персоналните търговски дружества, бр. 6/2001, с. 14

Лялев, Георги Правни последици при нарушение на договорната конкурентна клауза от съдружниците в СД и КД, бр. 1/2002, с. 5

Лялев, Георги Договорно-правна уредба на конкурентните отношения в търговските дружества с ограничена отговорност, бр. 3/2002, с. 34

Лялев, Георги Договорно-правна уредба на конкурентните отношения в търговските дружества с ограничена отговорност (продължение от бр. 3/2002), бр. 4/2002, с. 26

Майер, Уилям Организационни форми за извършване на стопанска дейност в САЩ, бр. 2/1992, с. 6

Малчев, Михаил Може ли ограничено запретеният да завещава валидно?, бр. 5/2008, с. 83

Малчев, Михаил Унищожаеми сделки, извършени от недееспособни или от техен представител без спазване установените за тях изисквания, бр. 4/2009, с. 103

Малчев, Михаил Заплашването като ос­нование за унищожаемост на сделките, бр. 2/2010, с. 109

Мангачев, Иван Обезпеченията с проме­ните в договора за банков кредит (предоговаряне и преструктуриране). Трансформация на обезпечението след неговото учредяване, бр. 4/2004, с. 100

Мангачев, Иван Залогът на вземания по ЗЗД и ЗОЗ, бр. 2/2005, с. 59

Манев, Никола Възстановените кооперации и кооперативната реституция по Закона за кооперациите от 1991 година, бр. 6/1998, с. 8

Манев, Никола Актуален въпрос на жилищно-строителните кооперации, бр. 5/1999, с. 41

Манева, Веселина Патентното нарушение същност и предпоставки за възникване според законодателството на Република България, бр. 3/2003, с. 46

Маринов, Делян Производство по осребряване на имуществото на длъжника при съдебна ликвидация според законодателствата на Франция, Германия, Англия и САЩ, бр. 1/2014, с. 45

Маринов, Кремен Въпроси на квалификацията и вещните права върху недвижими имоти на чужди субекти в България, бр. 3/2006, с. 61

Маринов, Кремен Приложим закон относно вещните права върху недвижими имоти на чужди субекти в Република България, бр. 4/2006, с. 15

Маринов, Кремен Предметен обхват на lex rei sitae и международна компетентностотносно вещни права върху недвижими имоти на чужди субекти в Република България, бр. 5/2006, с. 21

Маринов, Кремен Правото на собственост върху земя на чужденци и чуждестранни юридически лица в Република България, бр. 1/2007, с. 13

Маринов, Кремен Правото на собственост върху земя на чужденци и чуждестранни юридически лица, граждани и юридически лица от държави-членки на европейския съюз или страни по споразумението за ев­ропейско икономическо пространство, бр. 2/2007, с. 71

Маринов, Кремен Приложимо право към вещните права върху кораба, бр. 2/2011, с. 85

Маринова, Диана Договорът за международна търговска продажба на стоки по море („Морски продажби“), бр. 3/2007, с. 49

Маринова, Диана Правна уредба на договора за международна продажба на стоки съгласно правилата ИНКОТЕРМС 2010, бр. 2/2011, с. 71

Маринова, Диана Роля на добросъвестността при сключване и изпълнение на договора за международна продажба на стоки, бр. 3/2011, с. 89

Марков, Емил Предотвратяване на нелоялната конкуренция, бр. 3-4/1996, с. 30

Марков, Емил Предотвратяване на нелоялната конкуренция (елементите на общата клауза) (продължение от бр. 3-4/1996), бр. 5-6 1997, с. 15

Марков, Емил Измененията в правната уредба на фирмата – тревоги, бр. 2/2011, с. 49

Марков, Емил ЗИД ЗАПСП – тревогите са още по-големи, бр. 3/2011, с. 51

Марков, Методи За правата върху и по ценните книжа, бр. 1/1994, с. 18

Марков, Методи Реституция и ревандикация, бр. 5/1994, с. 26

Марков, Методи За правата на концесионера, бр. 1/1997, с. 46

Марков, Методи Продажба на заложеното имущество от кредитора, бр. 2/1997, с. 21

Марков, Методи Нов Закон за защита на конкуренцията, бр. 5/1998, с. 12

Марков, Методи Субекти на конкурентното право, бр. 2/1999, с. 38

Марков, Методи Държавно регулиране на цените и защита на конкуренцията, бр. 6/2000, с. 51

Марков, Методи Новостите в уредбата на държавните помощи, бр. 3/2002, с. 52

Марков, Методи Промените в картелната забрана по чл. 913 ЗЗК, бр. 2/2003, с. 9

Марков, Методи Частноправни процедури за сключване на договори, бр. 5/2004, с. 5

Марков, Методи За пасивната легитимация при отговорността за вреди по закона за отговорността на държавата за вреди, причинени на граждани, бр. 3/2005, с. 25

Марков, Методи Договор за придобиване на частично право на ползване на недвижим имот за определен период, бр. 2/2006, с. 5

Марков, Методи Новият закон за защита на конкуренцията, бр. 5/2008, с. 5

Марков, Методи Обща характеристика на договора за публично-частно партньорство, бр. 2/2013, с. 85

Марков, Методи Един въпрос, свързан с органното представителство на юридическите лица (ТР № 3/2013 г. по т.д. № 3/2013 г. на ОСГТК), бр. 4/2014, с. 85

Мартинек, Михаел Интеграцията на модерните договорни типове в континенталните европейски правни системи, бр. 1/1997, с. 12

Матеева-Стоянова, Екатерина Неустойката в условията на преход към пазарна икономика, бр. 1/1992, с. 26

Матеева-Стоянова, Екатерина Вещноправни въпроси на чуждестранните инвестиции в Република България, бр. 3/1995, с. 61

Матеева-Стоянова, Екатерина Евроипотеката – създаването на един нов институт на правото на Европейския съюз,    бр. 2/1998, с. 35

Матеева-Стоянова, Екатерина Материалноправна уредба на сравнителната реклама според правото на Европейския съюз, бр. 3/1998, с. 5

Матеева-Стоянова, Екатерина Материалноправна уредба на сравнителната реклама според правото на Европейския съюз (продължение от бр. 3/1998), бр. 4/1998, с. 5

Матеева-Стоянова, Екатерина Проектът за европейско акционерно дружество (Societas Europea) проблеми и перспективи, бр. 2/1999, с. 3

Матеева-Стоянова, Екатерина Проектът за европейско акционерно дружество (Societas Europea) проблеми и перспективи (продължение от бр. 2/1999), бр. 3/1999, с. 6

Матеева-Стоянова, Екатерина Проектът за европейско акционерно дружество (Societas Europea) проблеми и перспективи (продължение от бр. 3/1999), бр. 4/1999, с. 20

Матеева-Стоянова, Екатерина Договор за установяване на доверителна собственост (trust) и приватизационният договор по чл. 34, ал. 1, т. 2 ЗППДОП съпоставка и разграничение, бр. 4/2000, с. 3

Матеева-Стоянова, Екатерина Договор за установяване на доверителна собственост (trust) и приватизационният договор по чл. 34, ал. 1, т. 2 ЗППДОП съпоставка и разграничение (продължение от бр. 4/2000), бр. 5/2000, с. 5

Матеева-Стоянова, Екатерина Европейското обединение, основано на общ икономически интерес и някои форми за ограничаване на конкуренцията в Европейската общност,  бр. 1/2001, с. 14

Матеева, Екатерина Относно правото на собственост върху частните колекции на археологически паметници на културата, бр. 3/2008, с. 15

Матеева, Екатерина Специалната правна защита на потребителя по договора за придобиване на частично право на ползване на недвижим имот за определен период от време (т.нар. тайм-шеринг), бр. 2/2009, с. 41

Матеева, Екатерина Специалната правна защита на потребителя по договора за придобиване на частично право на ползване на недвижим имот за определен период от време (т.нар. тайм-шеринг) (продължение от бр. 2/2009), бр. 3/2009, с. 67

Матеева, Екатерина Към понятието неустойка и нейната правна същност, бр. 3/2012, с. 111

Матеева, Екатерина Към понятието неустойка и нейната правна същност (продължение от брой 3/2012), бр. 4/2012, с. 107

Матеева, Екатерина Към понятието неустойка и нейната правна същност (продължение от брой 4/2012 г.), бр. 1/2013, с. 67

Матеева, Екатерина Може ли за личен дълг на единия съпруг да бъде обявена за недействителна по реда на чл. 135 ЗЗД цялата разпоредителна сделка, извършена с имот в режим на съпружеска имуществена общност, бр. 2/2013, с. 7

Матеева, Екатерина Актуални въпроси на стопанската непоносимост по чл. 307 от Търговския закон, бр. 3/2014, с. 65

Матеева, Екатерина Наследяване в хипотезата на commorientes: римскоправната традиция и българското право, бр. 2/2016, с. 5

Матеева, Екатерина Наследяване в хипотезата на commorientes: римскоправната традиция и българското право (продължение от брой 2/2016), бр. 3/2016, с. 5

Матеина, Елеонора Невалидни ли са едностранните юрисдикционни клаузи?, бр. 1/2014, с. 21

Матеина, Елеонора Видове контрол на арбитражни решения и тяхната допустимост по българското право, бр. 1/2015, с. 23

Меворах, Нисим Vis major, бр. 5/2002, с. 79

Меворах, Нисим Прекратяване безсрочно събирателно дружество по едностранна воля (отговор на д-р Константин Кацаров), бр. 1/2003, с. 92

Меворах, Нисим Търговски представители: пълномощници, комисионери или търговски агенти, бр. 2/2003, с. 116

Методиев, Методи Сключване на застрахователни договори с потребители на застрахователни услуги, при използване на средствата и методите за предоставяне на финансови услуги от разстояние, бр. 1/2009, с. 39

Методиеска, Ясмина Отговорност на превозвача за претърпени психически вре­ди на пътник при международни въздушни превози, бр. 5-6/2007, с. 61

Мингова, Анелия Участието на съищци по искове за отмяна на решения на органи на търговски дружества и кооперации, бр. 6/1993, с. 25

Мингова, Анелия Действието на § 4, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 15 от 4.05.1994 г. на МС и БНБ относно реда за продажба чрез търг на движими вещи, заложени в полза на банка, бр. 2/1995, с. 16

Мингова, Анелия За правното положение на синдика в исковия процес, бр. 3/1995, с. 42

Мингова, Анелия Административна юрисдикция ли е поземлената комисия, бр. 4/1995, с. 20

Мингова, Анелия За приложното поле на насрещните жалби, бр. 3/2019, с. 5

Минев, Александър Контрол над изпълнителните директори в акционерните дружества с едностепенна форма на управление, бр. 2/2016, с. 59

Минкова, Милена Правният режим на държавните помощи в светлината на сближаването на българското и европейското законодателство, бр. 6/1999, с. 68

Минкова, Милена Правни проблеми при защитата на конкуренцията в Асоциативните споразумения на страните от Централна и Източна Европа с Европейския съюз, бр. 1/2000, с. 63

Митев, Красимир Правото на обезщетение по член 116 от Закона за защита на потребителите, бр. 5/2008, с. 57

Митова, Ирина Въпроси на преобразуването и приватизацията по ЗППДОП, бр. 6/1999, с. 75

Мичев, Мирослав Назначаване на прокурист, бр. 2/1993, с. 42

Мичев, Мирослав Правомощия на прокуриста, бр. 2/1993, с. 44

Мичев, Мирослав Упълномощаване на търговски пълномощник и неговите правомощия, бр. 2/1993, с. 46

Мичев, Мирослав Някои проблеми на прекратяване на събирателните дружества, бр. 4/1993, с. 51

Мичев, Мирослав Защита срещу някои незаконосъобразни решения на органи на търговски дружества, бр. 1/1994, с. 57

Младенов, Никола Нищожно ли е дарението на чужда вещ, бр. 5/1998, с. 30

Младенова, Красимира По някои проблеми на чуждестранните инвестиции в България, бр. 5/1998, с. 38

Москова, Нора Механизъм на действие на рамковия договор, бр. 3/2011, с. 97

Мръчков, Васил Работодателят като страна в колективния трудов договор, бр. 4/1994, с. 8

Мусева, Боряна Още за трите основни критерия за определяне на приложимото право при непозволено увреждане според българското международно частно право, бр. 3/2004, с. 51

Мусева, Боряна Общи критерии за определяне на приложимото право при непозволено увреждане според Кодекса на международното частно право, бр. 5-6/2005, с. 17

Мусева, Боряна Специални критерии за определяне на приложимото право при непозволено увреждане според Кодекса на международното частно право, бр. 1/2006, с. 21

Мусева, Боряна Реформа на международната компетентност и екзекватурата по граждански и търговски дела в държавите членки на ЕС (Нов Регламент Брюксел 1а), бр. 4/2014, с. 5

Мутафчиев, Георги Земеделската кооперация, бр. 3/1994, с. 21

Мутафчиев, Георги Съдебните производства по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, бр. 6/1994, с. 20

Мутафчиев, Георги Изпълнителното производство при несъстоятелност, бр. 3-4/1996, с. 39

Мутафчиев, Георги Бързината в изпълнителния процес, бр. 2/1997, с. 65

Мутафчиев, Георги Въззивно и касационно обжалване, бр. 2/1998, с. 29

Мутафчиев, Георги Реформата на гражданския процес изпълнително производство, бр. 5/1999, с. 3

Мутафчиев, Георги Реформата на гражданския процес изпълнително производство (продължение от бр. 5/1999), бр. 6/1999, с. 21

Мутафчиев, Георги Въззивно обжалване (според Тълкувателно решение № 1 от 2000 г. на ОСГК на ВКС), бр. 6/2002, с. 41

Мутафчиев, Георги Гражданският процес в светлината на Търновската конституция, бр. 2/2005, с. 89

Мутафчиев, Георги Проблеми на съдебната делба, бр. 2/2007, с. 87

Мънчев, Мартин Същественото в последните изменения на ГПК ДВ, бр. 105/12.11.2002 г., бр. 6/2002, с. 33

Найденов, Борислав Договорът за факторинг при финансирането на международната търговия, бр. 4/1993, с. 45

Найденов, Борислав Сделки с индустриална собственост, бр. 1/1994, с. 38

Найденов, Борислав Действие на двустранните спогодби за избягване на двойното данъчно облагане по отношение на чуждестранни търговски представителства в Република България, бр. 2/1994, с. 30

Нацев, Станислав Предмет, същност, уговаряне и изпълнение на паричните за­дължения, бр. 2/2003, с. 47

Натов, Николай Новата Конвенция за уеднаквяване на някои правила за между­народния въздушен превоз – Монреал, 28 май 1999 г., бр. 2/2004, с. 22

Натов, Николай Новата Конвенция за уеднаквяване на някои правила за международния въздушен превоз – Монреал, 28 май 1999 г. (продължение от бр. 2/2004 г.), бр. 3/2004, с. 20

Недев, Делян Особености на нотариалните удостоверявания на сделки, по които страна е дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти, бр. 1/2012, с. 39

Неделчева, Божана Измененията в правната уредба на фирмата – тревоги, бр. 2/2011, с. 49

Неделчева, Божана ЗИД ЗАПСП – Тревогите са още по-големи, бр. 3/2011, с. 51

Ненова-Лалова, Лиляна Правни последици от неплащане на застрахователната премия върху съдбата на договора, бр. 6/1995, с. 61

Нерсезов, Едмонд Води ли отмяната на чл. 50 от Закона за пенсиите до промяна в трудовото възнаграждение на работещите пенсионери, бр. 5/1998, с. 50

Нешков, Трифон Социалното осигуряване в Австрия, бр. 6/2001, с. 66

Николов, Николай Правен режим на ограниченията след освобождаване от длъжност по чл. 21-22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, бр. 3/2011, с. 19

Николов, Тихомир Непосредствената опасност от неплатежоспособност като предпоставка за откриване на производство по стабилизация, бр. 3/2018, с. 51

Николов, Тихомир Изключения от правилото за откриване на производство по стабилизация по отношение на търговци, бр. 3/2019, с. 73

Николов, Ясен Проблеми на правната уредба на платежните услуги по иницииране на плащане и по предоставяне на информация за сметка, бр. 2/2019, с. 61

Николова, Евгения Юридическа отговорност за противоправни съдържания в Интернет, бр. 3/2000, с. 18

Николова, Райна Рекламата и обществените електронни медии в Европа сравнителен анализ, бр. 1/2006, с. 5

Николова, Райна Публичноправен режим на спонсорството в радио- и телевизионната дейност, бр. 4/2009, с. 5

Новкиришка-Стоянова, Малина Пекулият форма на участие на робите и подвластните в търговията, бр. 3/2000, с. 37

Нортън, Джоузеф Обучението по банково право в колежа „Куин Мери & Уестфийлд“ към Лондонския университет, бр. 1/1994, с. 30

Орсов, Златимир За иска по § 4и, ал. 1 и 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, бр. 1/1994, с. 24

Орсов, Златимир Страни и сключване на договора за аренда, бр. 5-6/1997, с. 53

Орсов, Златимир Правомощия на органите за управление на търговско дружество в несъстоятелност, бр. 5/1999, с. 50

Орсов, Златимир Новата правна уредба на кооперациите, бр. 4/2000, с. 19

Орсов, Златимир За задължението на държавата по чл. 18, ал. 6 от Конституцията, бр. 1/2003, с. 23

Орсов, Златимир За отговорността на държавата за вреди от прилагането на противоправни нормативни актове, бр. 6/2003, с. 27

Орсов, Златимир Продавачът по договора за приватизационна продажба на обособена част от имуществото на търговско дружество, бр. 5/2004, с. 58

Орсов, Златимир Отмяна по чл. 647 от Търговския закон на сделки на заложния кредитор по Закона за особените залози, бр. 5-6/2005, с. 63

Орсов, Златимир Възстановяване на право на собственост на кооперации и кооперативни съюзи по Закона за кооперациите, бр. 2/2008, с. 5

Орсов, Златимир Планът за уедряване на земеделски земи по чл.37з от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и съответствието му с Конституцията, бр. 2/2009, с. 31

Орсов, Златимир Наистина ли разпоредбите на Конституцията имат непосредствено действие?, бр. 2/2012, с. 31

Орсов, Златимир За фактическия състав на придобивната давност (по повод ТР № 4/2012 г. на ОСГК на ВКС), бр. 2/2013,  с. 21

Орсов, Златимир Съдържание и правна същност на управлението на държавни вещи от ведомствата, бр. 4/2014, с. 25

Орсов, Златимир За фактическия състав на придобивното основание по чл. 17а от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия, бр. 2/2016, с. 19

Орсов, Златимир За придобиването на вещни права по аналогия, бр. 3/2019, с. 21

Павлова, Мария Правна същност на записа на заповед и менителницата, бр. 4/1993, с. 12

Павлов, Георги Абсолютни възражения по менителничните сделки, бр. 1/2000, с. 58

Павлов, Георги Относителните възражения по менителничните сделки, бр. 3/2000, с. 73

Павлов, Георги Менителничните сделки и каузалните правоотношения, бр. 5/2000, с. 57

Павлов, Георги Възражения при менителничното поръчителство, бр. 2/2001, с. 48

Павлов, Георги Иск за неоснователно обогатяване в менителничното право, бр. 6/2001, с. 36

Павлов, Георги Менителнична давност, бр. 1/2002, с. 52

Павлов, Георги Регресни права при менителничните ефекти (обратни искове на приносителя и на платилия длъжник), бр. 4/2003, с. 78

Павлов, Георги Регресни права при менителничните ефекти (солидарна отговорност на регресните длъжници; обратна менителница и пропускане на сроковете), бр. 2/2004, с. 39

Павлов, Георги Vis major в менителничното право, бр. 3/2005, с. 59

Павлова, Венелина Правен режим на сделките с ценни книжа, основаващи се на вътрешна информация – европейски изисквания и национална регламентация, бр. 4/2003, с. 25

Павлова, Венелина Разкриване на информация за сделки на лица, изпълняващи ръководни длъжности в емитент, бр. 4/2006, с. 53

Павлова, Мария Лицензионният договор понятие и правна природа, бр. 2/1994, с. 3

Павлова, Мария Търговски сделки понятие и видове, бр. 2/1997, с. 11

Панайотов, Пламен Хазартните игри престъпление или възможен предмет на стопанска дейност, бр. 2/1993, с. 27

Панайотов, Пламен Международноправните задължения на България за борба срещу „изпирането на мръсни пари“ и наказателното право, бр. 5/1994, с. 17

Панайотов, Пламен Относно наказателно-правната защита на конкуренцията, бр. 2/1996, с. 16

Панайотов, Пламен Продажбата и държането на склад на акцизни стоки без бандерол престъпление и административно нарушение, бр. 2/2000, с. 25

Пандов, Васил Международна компетентност на съда по необходимост (forum necessitatis), бр. 1/2011, с. 41

Пандов, Васил Признаване на чужди публични актове и метод на признаването, бр. 3/2012, с. 85

Пандов, Васил Приспособяване в международното частно право, бр. 3/2016, с. 33

Пантов, Венцислав Превенция на сайбърскуотинг в Европа – различни подходи и перспектива за хармонизация, бр. 3/2014, с. 5

Пантов, Венцислав Превенция на сайбърскуотинг в Европа – различни подходи и перспектива за хармонизация (продължение от бр. 3/2014), бр. 4/2014, с. 59

Паунов, Станимир Може ли да се придобие по давност от държавата или държавно търговско дружество реституиран по ЗВСО – НИ имот, бр. 1/2004, с. 75

Пашке, Мариан За правните основи на българската икономика от германско гледище, бр. 2/1997, с. 3

Пашке, Мариан Влиянието на съдебната практика върху развитието на търговското право, бр. 1/1999, с. 3

Пашке, Мариан Предприятията с господстващо положение на пазара според българското конкурентно право, бр. 2/2000, с. 3

Пашке, Мариан Юридическа отговорност за противоправни съдържания в Интернет, бр. 3/2000, с. 18

Пашке, Мариан Академично слово, бр. 2/2006, с. 107

Пенов, Сашо Четвърта международна конференция по гражданско право, бр. 1/1992, с. 67

Пенов, Сашо Облагане на доходите от дивиденти според договорите за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществата, бр. 2/1996, с. 26

Пенов, Сашо Методи за избягване на двойното данъчно облагане в международните договори за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществата, бр. 3-4/1996, с. 44

Пенчев, Георги Концесии и екология (правни аспекти), бр. 3/1997, с. 26

Пенчев, Георги Нова полезна книга в областта на международното морско право, бр. 5-6/1997, с. 84

Пенчев, Георги Интересно изследване по екологично право в Русия, бр. 4/1999, с. 76

Пенчев, Георги Ценно изследване за концесионния договор, бр. 4/2000, с. 86

Пенчев, Георги Нов учебник по екологично право на Латвия, Литва и Естония, бр. 5/2000, с. 66

Пенчев, Георги Българското екологично законодателство: възможности за инвестиции, бр. 6/2001, с. 42

Пенчев, Георги Селективна библиография на българската правна литература по правния режим на концесиите (19952001), бр. 2/2002, с. 74

Пенчев, Георги Историческо развитие на българското законодателство по оценка на въздействието върху околната среда, бр. 5-6/2005, с. 91

Пенчев, Георги Екологоправни аспекти на концесиите по новия Закон за концесиите, бр. 3/2006, с. 45

Пенчев, Георги Сближаване на българското с европейското право относно схемата за екомаркировка, бр. 4/2006, с. 75

Пенчев, Георги Екологичата политика на Европейския съюз: предизвикателства за България при присъединяването,   бр. 6/2006, с. 67

Пенчев, Георги Сближаване на българското с европейското право относно схемата за екологично управление и одитиране, бр. 1/2007, с. 61

Пенчев, Георги Сближаване на българското с европейското право относно информацията за околната среда, бр. 2/2007, с. 95

Пенчев, Георги Културно-историческо наследство и екология (правни аспекти), бр. 3/2007, с. 89

Пенчев, Георги Сближаване на българското с европейското право относно контрола върху замърсяването на околната среда от промишлени източници , бр. 1/2008, с. 49

Пенчев, Георги Екологоправни аспекти на гражданската защита по вторичното европейско право, бр. 1/2009, с. 49

Пенчев, Георги Опазване на околната среда от вредното въздействие на химичните вещества по европейското право (актуални проблеми), бр. 2/2009, с. 93

Пенчев, Георги Екологоправен режим на отделните видове химични вещества по вто­ричното европейско право, бр. 4/2009, с. 83

Пенчев, Георги Екологоправен режим на превоза на опасни товари по европейското право, бр. 2/2010, с. 99

Пенчев, Георги Нова книга в областта на международното морско право в Полша, бр. 1/2011, с. 55

Пенчев, Георги Екологоправни аспекти на енергийната ефективност по европейското право, бр. 1/2012, с. 91

Пенчев, Георги Екологоправни аспекти на енергийната ефективност по европейското право (продължение от брой 1/2012), бр. 2/2012, с. 75

Пенчев, Георги Бележки върху новия За­кон за управление на отпадъците, бр.4/2012, с. 99

Пенчев, Георги Правна защита на околната среда при възлагането на обществени поръчки, бр. 2/2013, с. 111

Пенчев, Георги Правна защита на околната среда срещу свлачищата, бр. 4/2013, с. 109

Петкова, Христина По някои въпроси, свързани с публично обещание за награда, бр. 3/2013, с. 47

Петкова, Христина Относно отговорността за вреди, причинени от дефектни стоки (ЗЗП или ЗЗД – кое е по-добре?), бр. 4/2015, с. 45

Петкова, Христина Размисли върху кръга на лицата, имащи право на обезщетение за неимуществени вреди, бр. 3/2016, с. 53

Петкова, Христина Поглед върху развитието на безвиновната отговорност за вреди от дефектни стоки, бр. 4/2016, с. 37

Петров, Атанас Вещното право на ползване като предмет на непарична вноска при капиталовите търговски дружества, бр. 3/2016, с. 91

Петров, Васил Проблемът за прикритото трудово правоотношение и последиците от разкриването му, бр. 1/2010, с. 5

Петров, Васил Отстраняване и недопускане на кандидат до участие в състезателна процедура за издаване на облагодетелстващ административен акт, бр. 4/2010, с. 27

Петров, Васил Защитата на страните по трудовото правоотношение срещу актовете на Инспекцията по труда по чл. 333 КТ, бр. 2/2011, с. 59

Петров, Венцислав Невъзможността за удовлетворяване като елемент от фактическия състав, пораждащ правото на кредиторите по чл. 56 от Закона за наследството, бр. 2/2015, с. 51

Петров, Деян Дискусионни въпроси по прилагането на чл. 147 ЗЗД, бр. 2/2018, с. 13

Петров, Кирил Прехвърляне на застрахователния портфейл по време на висящ процес – прехвърляне на спорното право или приемство в процеса? Във фокус: Прехвърлянето на застрахователния портфейл на „Интерамерикан България“ ЗЕАД в полза на „ЗД Евроинс“ АД, бр. 4/2015, с. 73

Петров, Кирил Приложение на института „anti-suit injunction“ като средство за борба с паралелните съдебни и арбитражни производства – преди и след делото Gazprom v Lithuania? бр. 2/2017, с. 33

Петров, Кирил Надлежни страни на иска по чл. 263о ТЗ, бр. 4/2018, с. 49

Петрова, Даниела Правни аспекти на екологичната политика на Република България по опазване на озоновия слой от разрушаване, бр. 3/2010, с. 103

Петрова, Даниела Правното понятие „Разрушаване на озоновия слой“, бр. 4/2010, с. 97

Петков, Николай Разпоредбата на чл. 84, ал. 2 ТЗ и последиците от нейното нарушаване, бр. 4/1997, с. 33

Петков, Николай Събирателното дружество правна уредба по Търговския закон от 1897 г. и по действащото законодателство, бр. 3/1998, с. 42

Пиперкова, Лиляна Правната уредба на договора за лизинг в част трета от Търговския закон, бр. 3/1997, с. 3

Пиперкова, Лиляна Концентрация на стопанската дейност и защита на конкуренцията при приватизация на предприятия с монополно и господстващо положение (Приватизационните сделки за БТК и електроразпределителните дружества), бр. 2/2006, с. 21

Пиперкова, Лиляна Обжалването пред Комисията за защита на конкуренцията при концесиите и при обществените поръчки, бр. 4/2006, с. 7

Пиронев, Светослав Новите моменти във връзка със забавата на плащане и нейните юридически последици съгласно Директива 2011/7/ЕС относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки, бр. 1/2015, с. 35

Пиронев, Светослав Приложение на института „anti-suit injunction“ като средство за борба с паралелните съдебни и арбитражни производства – преди и след делото Gazprom v Lithuania? бр. 2/2017, с. 33

Попов, Деян Значение и употреба на някои термини в търговското право, бр. 3/1992, с. 57

Попов, Димитър Да възродим и вдъхнем нов живот на българската кооперация, бр. 6/2001, с. 82

Попов, Ивайло Неимуществени вреди при договорната отговорност в българското облигационно право, бр. 2/2004, с. 80

Попов, Ивайло Недействителност на сделките в хипотезата на чл. 31 ЗЗД, бр. 4/2005, с. 37

Попов, Петко Учредяване, преустройство и членуване в ООД и отговорността на неговите управители, бр. 2/1992, с. 60

Попов, Петко Възникване на юридическото лице на дружеството с ограничена отговорност, бр. 2/1993, с. 25

Попов, Петко Относно по-нататъшната реформа на търговското законодателство, бр. 4/1993, с. 3

Попов, Петко Необходими и навременни промени в Търговския закон, бр. 1/1994, с. 3

Попов, Петко Ценен принос в търговскоправната наука, бр. 2/1994, с. 36

Попов, Петко Монографията на М. Павлова „Записът на заповед и менителницата“, бр. 3/1994, с. 56

Попов, Петко Законът за кооперациите и правосубектността на кооперативните съюзи, бр. 4/1994, с. 19

Попов, Петко Капиталовите търговски дружества, бр. 6/1994, с. 37

Попов, Петко Интересно изследване в областта на гражданската отговорност, бр. 1/1996, с. 47

Попов, Петко Възникване на членственото правоотношение в жилищностроителната кооперация, бр. 3-4/1996, с. 134

Попов, Петко Общотеоретично изследване със значение за гражданското право, бр. 5-6/1996, с. 68

Попов, Петко Актуално правно изследване, бр. 5-6/1996, с. 72

Попов, Петко Особени случаи на възникване на членственото правоотношение в ЖСК (продължение от бр. 3-4/1996),  бр. 1/1997, с. 60

Попов, Петко Навременно изследване за приватизацията, бр. 2/1997, с. 76

Попов, Петко Интересен поглед върху правото на задържане, бр. 3/1997, с. 71

Попов, Петко Търговският закон от 1897 година и неговото значение за създаването на българското търговско право, бр. 1/1998, с. 3; бр. 1-2/2020, с. 113

Попов, Петко Относно Проекта за Граждански кодекс, редакция от м. септември 1999 година, бр. 1/2000, с. 3

Попов, Петко Новият Закон за кооперациите, бр. 3/2000, с. 3

Попов, Петко Промени в правната уредба на дружествата и на несъстоятелността по Търговския закон, бр. 6/2000, с. 5

Попов, Петко Правни аспекти на гражданското дружество, бр. 2/2001, с. 32

Попов, Петко Правни аспекти на гражданското дружество (продължение от бр. 2/2001), бр. 3/2001, с. 25

Попов, Петко Законът за юридическите лица с нестопанска цел и Сдружението на приятелите на кооперацията в България, бр. 4/2001, с. 76

Попов, Петко Договорът за пренаемане, бр. 5/2002, с. 7

Попов, Петко Навременно изследване на гражданскоправната защита на потребителите, бр. 6/2002, с. 67

Попов, Петко Юридическите лица с нестопанска цел, бр. 3/2003, с. 66

Попов, Петко Нов принос в частноправната наука, бр. 5/2004, с. 80

Попов, Петко Навременно изследване, бр. 6/2004, с. 91

Попов, Петко Въпроси на недействителността на сделки, сключени от недееспособни, в съдебната практика, бр. 1/2005, с. 86

Попов, Петко Интересно гражданско-правно изследване върху мнимото представителство, бр. 5-6/2005, с. 123

Попов, Петко Ценно и навременно изследване на доброволното представителство, бр. 6/2006, с. 75

Попов, Петко Едностранен договор ли е дарението?, бр. 5-6/2007, с. 113

Попов, Стоян По някои проблеми на правната същност и данъчно облагане на опцията, бр. 5/2000, с. 42

Попов, Тодор Законодателна уредба на приватизацията, бр. 3/1992, с. 3

Попов, Тодор Вещноправни последици при създаване на търговски дружества на базата на държавни и общински фирми, бр. 3/2010, с. 11

Попова, Валентина Обявяване на несъстоятелност по действащата у нас правна уредба, бр. 2/1992, с. 29

Попова, Валентина Производството и решението за обявяване на несъстоятелността в бъдещото ни законодателство, бр. 4/1993, с. 30

Попова, Валентина Процесуално представителство на търговския пълномощник според ТР № 1/17.03.1993 г. на ОСГК на ВС, бр. 5/1993, с. 51

Попова, Валентина Решение за откриване на производство по несъстоятелност, бр. 6/1995, с. 23

Попова, Валентина Решение за откриване на производство по несъстоятелност (продължение от бр. 6/1995), бр. 1/1996, с. 9

Попова, Валентина Производството по несъстоятелност и приватизационната процедура, бр. 5-6/1996, с. 33

Попова, Валентина Въпроси на несъстоятелността в практиката на Върховния съд, бр. 4/1997, с. 8

Попова, Валентина Може ли съдът сам да отменя и изменя определението си за одобряване на списъка на приетите от съда вземания, постановено по реда на чл. 692 ТЗ, бр. 4/1998, с. 28

Попова, Валентина Възражение за прихващане с насрещно вземане на ответника при липса на арбитражно споразумение, бр. 3/2000, с. 33

Попова, Валентина Относно разрешението в ТР № 1/2000 г. на ВКС за предявяването на възражението за прихващане във въззивното производство, бр. 1/2001, с. 37

Попова, Валентина Договорът за прехвърляне на вещни права върху чужд недвижим имот разваля ли се по право по силата на влязло в сила решение за съдебно отстранение срещу приобретателя на имота, или е необходимо предявяването на иск по чл. 189, ал. 1 ЗЗД вр. чл. 87, ал. 3 ЗЗД?, бр. 3/2019, с. 29

Попова, Рада Отказът от бъдещи права: гледната точка на австрийското и българското право, бр. 1/2014, с. 69

Попова, Солунка Прехвърляне право на собственост и отговорност за недостатъци кратък анализ в българското и гръцкото право, бр. 2/2001, с. 89

Попова, Солунка Поправянето на вещта, способ за отстраняване на недостатъка на продаваната вещ кратък сравнителен анализ в българското и гръцкото право, бр. 5/2001, с. 72

Попова, Солунка Някои правни аспекти на мотива при договора за дарение, бр. 6/2003, с. 62

Попова, Солунка Дарения между търговци, бр. 6/2004, с. 72

Попова, Солунка Дарение с модалитети, бр. 5/2006, с. 41

Попова, Солунка Предварителен договор за продажба на бъдещ недвижим имот и договор за строителство, предварителен договор за учредяване право на строеж и договор за проектиране, бр. 3/2011, с. 67

Попова, Солунка Договор за изработка с предмет изпълнение на строителни работи, договор за изпълнение на строеж или договор за строителство, бр. 4/2011, с. 75

Попова, Солунка Отговорност на строителя по чл. 163, ал. 3 ЗУТ, бр. 3/2012, с. 65

Попова, Солунка Отмяна на дарението при отказ на дарения да дава издръжка на дарителя и икономическият момент при обосноваване на изводите по (ТР № 1 от 2013 г. на ВКС, Общо събрание на гражданска колегия), бр. 3/2015, с. 5

Попова, Солунка Договорът за прехвърляне на вещни права върху чужд недвижим имот разваля ли се по право по силата на влязло в сила решение за съдебно отстранение срещу приобретателя на имота или е необходимо предявяване на иск по чл. 189, ал. 1 ЗЗД, чл. 87, ал. 3 ЗЗД?, бр. 3/2019, с. 39

Поповилиев, Михаил Преходно или междувременно право, бр. 3/2008, с. 81

Пощакова, Дора Сравнителноправен поглед върху правната уредба на акционерните дружества съгласно българското и гръцкото право, бр. 3/2000, с. 77

Пунев, Анастас Относно съотношението между иска по чл. 135 ЗЗД и иска за вземането на кредитора, бр. 3/2017, с. 69

Първанова, Борислава За санкционната функция на неустойката и някои проблеми свързани с приложението на института, бр. 4/2012, с. 81

Рангелов, Боян Писмената гаранция като обезпечение за отпускане на банков кредит, бр. 5/1993, с. 46

Рачев, Радослав Договор за туристическо пътуване, бр. 3/2000, с. 64

Рачев, Радослав Трудовият договор и договорът за управление на капиталовите търговски дружества. Сравнителноправна характеристика, бр. 5-6/2005, с. 51

Рачев, Филип Ценните книжа при пазарното стопанство, бр. 2/1992, с. 46

Рачев, Филип Законосъобразност на държавното регулиране на търговската дейност, бр. 5/1995, с. 7

Рачев, Филип Данъчния облагателен акт, бр. 5/1995, с. 73

Рачев, Филип Обжалване на определенията на съда, бр. 1/2002, с. 34

Рачев, Филип Предпоставки на производството по несъстоятелност, бр. 5/2004, с. 69

Розанис, Соломон Търговските спорове тепърва предстоят, бр. 1/1992, с. 15

Розов, Филко Несъстоятелност и свързаните с нея престъпления в чужди правни системи, бр. 6/2002, с. 50

Розов, Филко Предмет, същност, уговаряне и изпълнение на паричните задължения, бр. 2/2003, с. 47

Рокас, Йоанис Инфраструктура и проектно финансиране, бр. 6/2000, с. 60

Руис-Харабо, Дамасо Измененията, извършени от общностния законодател в практиката на съда на ЕО: правораздавателна компетентност в областта на правото на договорите, бр. 3/2004, с. 5

Руменчев, Димитър Да се бориш с вятърни мелници или правото като централизиращ регулатор пред децентрализираната система на криптовалутите, бр. 4/2019, с. 61

Русев, Валентин За митническото право, бр. 6/1994, с. 10

Русев, Валентин Изискуемост и определяне на митните сборове, бр. 6/1995, с. 14

Русев, Кристиан Общата търговска политика на ЕС н необходими паралели с нормативната уредба на Световната търговска организация, бр. 2/2008, с. 51

Русев, Кристиан Съгласуване и преодоляване на конфликти между конкурентното право на Европейския съюз и законодателс­твата на държавите-членки, бр. 2/2000, с. 70

Русчев, Иван „Търговско право част I“, бр. 1/1992, с. 62

Русчев, Иван Понятие, форма и същност на апорта в търговските дружества, бр. 4/1993, с. 23

Русчев, Иван Отговорността за евикция според Виенската конвенция за международна продажба на стоки, бр. 2/1994, с. 26

Русчев, Иван Правна същност на договора за банкова касетка, бр. 4/1998, с. 31

Русчев, Иван Концесии и разрешения за упражняване на суверенните права на държавата по чл. 18, ал. 2 от Конституцията, бр. 6/1998, с. 20

Русчев, Иван Съдебна практика и общи тълкувателни актовена ВКС и ВАС, бр. 5-6/2007, с. 45

Русчев, Иван Конкуренция между основанията за нищожност по чл. 26, ал. 1 и ал. 2 ЗЗД – процесуалноправни и материалноправни въпроси, бр. 4/2018, с. 5

Русчев, Иван По повод противоречията в нормативната уредба относно правата и задълженията в здравното осигуряване в Република България и някои въпроси, повдигнати в съдебната практика, постановена по искове на лечебни заведения за плащане на медицинска помощ, бр. 4/2019, с. 5

Сарафов, Павел Атакуемо ли е прихващане на насрещен дълг срещу търговско дружество в ликвидация?, бр. 4/1997, с. 16

Сарафов, Павел Защита на кредиторите при преобразуване на търговски дружества, бр. 5/1998, с. 3

Сарафов, Павел Може ли косвено представителство да възниква чрез пълномощно (относно косвеното представителство по Закона за митниците и Правилника за неговото приложение), бр. 4/1999, с. 68

Сарафов, Павел Допустимост и правна сила на договорните клаузи за непрехвърлимост на собствеността, бр. 2/2001, с. 70

Сарафов, Павел Промяна правното качество на физическо лице търговец в правоотношенията, по които то е участник, бр. 3/2012, с. 41

Сарафов, Павел Съотношение между способите за защита на вещните права, бр. 2/2017, с. 17

Силяновски, Димитър Въззивно обжалване (Гражданско съдопроизводство. Том III. Обжалване на решенията и определенията. Особени производства), бр. 1/1998, с. 51

Силяновски, Димитър Касационно обжалване (Гражданско съдопроизводство. Том III. Обжалване на решенията и определенията. Особени производства), бр. 2/1998, с. 67

Силяновски, Димитър Повторно разглеждане на вече касираните решения (Гражданско съдопроизводство. Том III. Обжалване на решенията и определенията. Особени производства), бр. 3/1998, с. 70

Симеонов, Ангел По въпроса за необосноваността на съдебните решения по граждански дела, бр. 6/1999, с. 64

Симеонова, Галя Прието Постановление на МС по прилагане на чл. 18 от ЗППДОП, бр. 2/1995, с. 47

Славчев, Здравко Претърсване и изземване в данъчния процес, бр. 1/2002, с. 47

Славчев, Здравко Несправедливостта на чл. 130, ал. 4, изр. 2 ДПК, бр. 2/2002, с. 42

Славчев, Здравко Погасителната давност в данъчното право, бр. 3/2002, с. 71

Славчев, Здравко Обективно съединяване на искове в данъчния процес, бр. 4/2002, с. 59

Славчев, Здравко Приложно поле на § 21 от ПЗР на ДПК, бр. 5/2002, с. 43

Славчев, Здравко Промените в Търговския закон стесниха възможностите за съставяне на данъчни ревизионни актове при особени случаи, бр. 4/2003, с. 86

Спасов, Георги Вписване на фирмени ценни книжа на японските фондови борси, бр. 1/1992, с. 22

Спасов, Георги Кворум и мнозинство на общото събрание на акционерите, бр. 3/1992, с. 21

Спасов, Георги Проблеми на съотношението на съпружеската имуществена общност с имуществото на съпруга едноличен търговец, бр. 3/1993, с. 31

Спасов, Георги The College Of Law In Collaboration With The Centre For Commercial Law Studies At Queen Mary & Westfield College Course For The Legal Profession In Bulgaria, бр. 5/1994, с. 40

Спасов, Георги Лондонската фондова борса, бр. 1/1995, с. 34

Спасов, Георги Влиянието на Международния валутен фонд, Световната банка и асоциирането с Европейската общност върху моделирането на българското банково законодателство, бр. 3/1995, с. 13

Спасов, Георги Обявяването в несъстоятелност по смисъла на чл. 125, ал. 1, т. 4 от Търговския закон, бр. 2/1997, с. 29

Спасов, Георги Въпроси на кредитирането в практиката на Съда на Европейските общности, бр. 4/1999, с. 38

Спасов, Георги Правно положение на клоновете на чуждестранни лица и сделки с предприятията им, бр. 3/2013, с. 83

Средкова, Красимира Нелоялна конкуренция на работодател от служител по трудово правоотношение с него, бр. 3/1992, с. 28

Средкова, Красимира Осигуреният социален риск „безработица“, бр. 5/1993, с. 12

Средкова, Красимира Европейски семинар по проблемите на женския труд, бр. 4/1994, с. 66

Средкова, Красимира Стимули за работодателите на пазара на труда, бр. 5-6/1996, с. 13

Средкова, Красимира Изчисляване на работното време, бр. 4/1997, с. 24

Средкова, Красимира Посреднически функции на Агенцията по заетостта, бр. 3/2005, с. 7

Ставру, Стоян Отказ от субективно право, бр. 4/2005, с. 49

Ставру, Стоян Косвеното представителство, бр. 3/2006, с. 85

Ставру, Стоян Съществува ли „относително“ право на собственост, бр. 4/2006, с. 87

Ставру, Стоян Волеобразуване и волеизявление при юридическите лица, бр. 6/2006, с. 81

Ставру, Стоян Управление на етажната собственост в жилищните комплекси от затворен тип, бр. 6/2008, с. 31

Ставру, Стоян Едноличният търговец и съпружеската имуществена общност, бр. 4/2009, с. 31

Ставру, Стоян Ограничаване и моделиране на вещнопридобивното действие на придобивната давност (давностното владение – „срещу“ или „в полза“), бр. 4/2013, с. 31

Ставру, Стоян Възможно ли е „договаряне“ по рефлексното действие на договора за наем, проявяващо се при пренаемане на вещта?, бр. 2/2015, с. 59

Стайков, Ивайло Правна същност и характеристика на договора за концесия, бр. 6/1995, с. 17

Стайков, Ивайло Някои аспекти относно правната уредба на условията и процедурата за издаване и отпечатване на акции, бр. 1/1996, с. 26

Стайков, Ивайло Забрана за дискриминация при определяне и изплащане на трудовото възнаграждение, бр. 5-6/2005,  с. 101

Стайков, Начко Предмет, същност, уговаряне и изпълнение на паричните задължения, бр. 2/2003, с. 47

Сталев, Живко Процесуални представители ли са търговският пълномощник и прокуристът в гражданския процес, бр. 3/1993, с. 41

Сталев, Живко Новият режим на доброволния арбитраж, бр. 6/1993, с. 3

Сталев, Живко Процесът за отмяна на решения на общи събрания, бр. 3/1997, с. 74

Сталев, Живко Процесът за отмяна на решения на общи събрания (продължение от бр. 3/1997), бр. 4/1997, с. 70

Сталев, Живко Отвод на арбитри, бр. 6/1999, с. 3

Сталев, Живко Материалноправни и процесуалноправни проблеми на нищожността по чл. 646 ТЗ, бр. 3/2002, с. 5

Станева, Анна Търговска несъстоятелност и съпружеска имуществена общност, бр. 4/1995, с. 41

Станин, Манол Закон и обичай в частното право, бр. 6/2001, с. 75

Станчева-Минчева, Весела Правно положение на инвестиционното дружество от отворен тип според Закона за публичното предлагане на ценни книжа, бр. 4/2000, с. 67

Станчева-Минчева, Весела Приложим закон към застрахователните договори с международен елемент в областта на имущественото застраховане според европейското наднационално законодателство, бр. 2/2001, с. 13

Станчева-Минчева, Весела Приложим закон към потребителските договори с международен елемент, бр. 4/2001, с. 24

Станчева-Минчева, Весела Новата стълкновителна уредба на договорите с международен елемент, въведена със Закона за допълнение на Закона за задълженията и договорите, обнародван в бр. 19 от 28.02.2003 г. на „Държавен вестник“, бр. 1/2003, с. 41

Станчева-Минчева, Весела Новата стълкновителна уредба на договорите с международен елемент, въведена със Закона за допълнение на Закона за задълженията и договорите, обнародван в бр. 19 от 28.02.2003 г. на „Държавен вестник“ (продължение от бр. 1/2003), бр. 2/2003, с. 70

Станчева-Минчева, Весела Правно положение на юридическите лица, неперсонифицираните образувания и държавата според Кодекса на международното частно право, бр. 3/2005, с. 47

Станчева-Минчева, Весела Приложимо право към представителната власт при доброволното представителство според Кодекса на международното частно право, бр. 1/2007,  с. 47

Станчева-Минчева, Весела Международночастноправен режим на застрахователните договори съгласно Кодекса на застраховането, бр. 4/2008, с. 39

Стефанов, Георги По някои въпроси на прокурата, бр. 5/1993, с. 28

Стефанов, Георги За правната същност на невписаното търговско дружество, бр. 6/1993, с. 31

Стефанов, Георги За решенията на общото събрание на капиталовите търговски дружества по чл. 140, ал. 3 и 4 и чл. 231, ал. 3 и 4 ТЗ, бр. 5/2004, с. 37

Стефанов, Георги Въпроси на управлението на акционерното дружество, бр. 6/2004, с. 5

Стефанов, Георги Новата нормативна уредба за разрешаване на конфликт на интереси между акционерно дружество и членове на надзорен съвет, управителен съвет и съвет на директорите, бр. 2/2005, с. 7

Стефанов, Георги Неплатежоспособността и спиране на плащанията като предпоставки за откриване на производство по несъстоятелност, бр. 3/2005, с. 39

Стефанов, Георги Преобразуване на търговско дружество в ликвидация и в несъстоятелност, бр. 3/2006, с. 7

Стефанов, Георги Сключване на извънсъдебно споразумение в производството по несъстоятелност, бр. 6/2008, с. 19

Стефанов, Георги По някои въпроси на приключването и възобновяването на производство по несъстоятелност, бр. 1/2010, с. 57

Стефанов, Георги Нищожност на търговска сделка поради неспазване на установената форма, бр. 2/2010, с. 43

Стефанов, Георги Недействителност на учредено търговско дружество, бр. 1/2014, с. 5

Стефанов, Георги Преобразуване чрез прехвърляне на имущество върху едноличния собственик, бр. 1/2015, с. 5

Стефанов, Георги Наследимо ли е членството на съдружник в ООД?, бр. 1/2017, с. 71

Стефанов, Георги Непосредствената опасност от неплатежоспособност като предпоставка за откриване на производство по стабилизация, бр. 3/2018, с. 51

Стефанов, Георги Трудовоправни последици при прехвърляне на търговско предприятие, бр. 1/2019, с. 83

Стефанов, Стефан По някои въпроси относно субектите на ретенционното правоотношение, бр. 4/1998, с. 57

Стефанов, Стефан По някои въпроси относно субектите на ретенционното правоотношение (продължение от бр. 4/1998), бр. 5/1998, с. 23

Стефанов, Стефан Законът за особените залози и залогът върху налични ценни книжа, бр. 3/2000, с. 53

Стефанов, Стефан Гражданска отговорност при развален договор, бр. 4/2000, с. 46

Стефанов, Стефан Абстрактни ли са менителничните сделки, бр. 4/2001, с. 38

Стефанов, Стефан Смисъл и приложно поле на изискването за основание на сделките, бр. 5/2001, с. 36

Стефанов, Стефан Допустимо ли е обезпечаване на иска пред Върховния касационен съд (критични бележки към т. 7 на ТР № 1/2001 г. на ОСГК на ВКС), бр. 6/2001, с. 48

Стефанов, Стефан Менителничните фактически състави в контекста на понятията добросъвестност и недобросъвестност, бр. 2/2003, с. 19

Стефанов, Стефан Възможно ли е придобиване на заложно право върху движима вещ по силата на чл. 78 от Закона за собствеността?, бр. 3/2003, с. 18

Стефанов, Стефан Възможно ли е придобиване на заложно право върху ценни книги по силата на чл. 78 от Закона за собствеността и чл. 471, ал. 2 от Търговския закон, бр. 4/2003, с. 50

Стефанов, Стефан Активна легитимация при някои искове за попълване на масата на несъстоятелността, бр. 2/2010, с. 79

Стефанов, Стефан Особености на исковете за попълване на масата на несъстоятел­ността при отношения с дружества със специална инвестиционна цел, бр. 4/2010, с. 61

Стоева, Незабравка За проблеми при някои сделки на синдика при осребряване на имуществото в производството по несъстоятелност по ТЗ, бр. 1/2013, с. 43

Стоичков, Огнян Работодателите питат…, бр. 1/1994, с. 52

Стоичков, Огнян Работодателите питат…, бр. 2/1994, с. 40

Стоичков, Огнян Работодателите питат…, бр. 3/1994, с. 59

Стоичков, Огнян Отговорност на работещия по трудов договор при работодател частно предприятие, бр. 4/1994, с. 51

Стойнов, Александър Банковата тайна, бр. 2/1993, с. 3

Стойчев, Красен Имуществена отговорност на членовете на управителните съвети, директорите и управителите на търговските дружества на капитала, бр. 2/1992, с. 22

Стойчев, Красен За взаимоотношенията между общото събрание и изпълнителните органи на търговските дружества на капитала, бр. 5/1993, с. 3

Стойчев, Красен Холдинговото дружество: обща характеристика и предимства при неговото създаване, бр. 2/1994, с. 14

Стойчев, Красен Правото на реално изпълнение (исторически и сравнителноправен анализ на развитието на възгледа), бр. 5/1995, с. 65

Стойчев, Красен Допълнителни парични вноски, бр. 1/1996, с. 3

Стойчев, Красен За промените в правния режим на ипотеката (няколко критични бележки), бр. 3/2001, с. 5

Стойчев, Симеон Конституционосъобразност на ограниченията на касационното обжалване по чл. 280, ал. 3 ГПК, бр. 1/2019, с. 49

Стоянов, Венцислав Непарични вноски в търговски дружества и кооперации с предмет недвижим имот, бр. 5-6/2005, с. 43

Стоянов, Венцислав Действие на вписването според Закона за собствеността и Закона за кадастъра и имотния регистър, бр. 3/2006, с. 13

Стоянов, Евгени Влиянието на административното правораздаване в сферата на търговските правоотношения (преглед на съдебната практика), бр. 6/2006, с. 105

Стоянов, Иван Член 20 от Закона за защита на конкуренцията и законодателството на Европейския съюз, бр. 3/1994, с. 51

Стоянов, Иван Правното значение на контролиран пазарен дял, бр. 6/1994, с. 29

Стоянов, Иван Понятието „пазар“ в антимонополното право, бр. 1/1995, с. 18

Стоянов, Иван Положението на Банковата консолидационна компания в светлината на Закона за защита на конкуренцията, бр. 4/1995, с. 27

Сукарева, Златка Два режима на извъндоговорна отговорност за причинени вреди от дефектни продукти, бр. 6/1999, с. 51

Сукарева, Златка Нови аспекти на понятието „дефект на стоката“, бр. 5/2000, с. 61

Сукарева, Златка Отговорност за вреди от заблуждаваща и непочтена реклама материалноправни и процесуални въпроси, бр. 4/2002, с. 16

Сукарева, Златка Потребителската продажба и някои въпроси, които поставя нейната правна уредба, бр. 2/2007, с. 25

Сукарева, Златка Новацията като правен акт, бр. 3/2010, с. 5

Сърбинова, Дафина Взаимодействие между хармонизираната материалноправна и унифицираната стълкновителна уредба на потребителските договори в правото на Европейския съюз, бр. 2/2010, с. 61

Сърбинова, Дафина Приложимо право в производството по несъстоятелност с международен елемент – новости в правната уредба и в практиката на съдилищата, бр. 4/2017, с. 73

Таджер, Витали Възстановяване на търговското право, бр. 1/1992, с. 4

Таджер, Витали Организация на приватизационната дейност, бр. 2/1992, с. 53

Таджер, Витали За предмета на дейност на търговеца, бр. 3/1993, с. 3

Таджер, Витали За забраната за едновременно или последователно участие в управителни или контролни органи на конкурентни предприятия, бр. 1/1995, с. 3

Таков, Кристиан Анализ на измененията и допълненията в Закона за задълженията и договорите (ДВ, бр. 12 от 1993 г.), бр. 2/1993, с. 16

Таков, Кристиан Уредбата на банковата гаранция в действащото българско право, бр. 1/1998, с. 18

Таков, Кристиан Уредбата на банковата гаранция в действащото българско право (продължение от бр. 1/1998), бр. 2/1998, с. 18

Таков, Кристиан Относно Проекта за Граждански кодекс, редакция от м. септември 1999 година, бр. 1/2000, с. 3

Таков, Кристиан Предварителни договори някои неизяснени аспекти, бр. 1/2004, с. 32

Таков, Кристиан Принципи на европейското договорно право (Principles of European Contract Law) – кратко представяне, бр. 1/2005, с. 5

Таков, Кристиан Принципи на европейското договорно право (Principles of European Contract Law) – превод, бр. 1/2005,   с. 15

Таков, Кристиан Права на потребителя-купувач при несъответствие на стоката, бр. 2/2007, с. 35

Таков, Кристиан Към понятието „периодични плащания“, бр. 4/2011, с. 33

Танев, Венцислав За възможното тълкуване на някои от разпоредбите на изменения Закон за насърчаване и закрила на чуждестранните инвестиции, бр. 3/1997, с. 56

Танчева, Христина Проблеми при практическото приложение на правилата за забавата на кредитор, бр. 2/2019, с. 45

Танчева, Христина Въпроси на обезщетяването на вредите от деликт, бр. 4/2019, с. 97

Танчева, Христина Предпоставки за разваляне на договорите поради неизпълнение, бр. 1-2/2020, с. 27

Танчева, Христина Изявлението за разваляне на договор по чл. 87, ал. 1 ЗЗД, бр. 4/2020, с. 87

Тасев, Симеон Един нов научен труд с практическо значение, бр. 1/2007, с. 69

Тасев, Симеон Приноси в общата теория на гражданското и търговското право, бр. 4/2019, с. 113

Тодоров, Васил Относно приложимостта на „Златната акция“ в корпоративната практика, бр. 4/2012, с. 73

Тодоров, Васил Понятието за „контрол“ в правото на защита на конкуренцията, бр. 2/2014, с. 7

Тодоров, Васил Статус и правомощия на Комисията за защита на конкуренцията – дейност като административна юрисдикция, бр. 1/2017, с. 25

Тикварска-Николова, Ефросина Възможности за дългово финансиране при мениджерското изкупуване на предприятие в сравнително правен аспект с уредбата по английското право, бр. 5/1995, с. 14

Тонев, Александър Промишлената приложимост като критерий за патентоспособност на изобретенията, бр. 3/2007, с. 67

Токушев, Виктор Някои проблеми в новата правна уредба на юридическите лица с нестопанска цел, бр. 3/2001, с. 66

Токушев, Виктор Посредничество по менителница, бр. 6/2003, с. 40

Токушев, Виктор Дружества със специална инвестиционна цел – правна характеристика, бр. 3/2009, с. 19

Токушев, Виктор Дружества със специална инвестиционна цел – правна характеристика (продължение от бр. 3/2009), бр. 4/2009, с. 67

Токушев, Виктор Новата хипотеза за неплатежоспособност като основание за откриване на производство по несъстоятелност спрямо търговец – приложение и проблеми, бр. 3/2018, с. 61

Токушев, Виктор Относно възможностите за промяна на условията, при които е издадена емисия облигации, бр. 3/2020, с. 71

Токушев, Димитър Тържествено заседание на Факултетния съвет при Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, бр. 3/2004, с. 94

Тончев, Димитър Коментар върху Закона за задълженията и договорите. За делимите и неделимите задължения, бр. 5/2000, с. 68

Топалов, Миролюб Търговското дружество като работодател, бр. 5-6/1996, с. 54

Топуров, Петър Да искаш (ли) унищожаване на отказа от наследство?, бр. 3/2015, с. 59

Топуров, Петър Недействителност на прихващанията, извършени от длъжника след началната дата на неплатежоспособността и/или свръхзадължеността, бр. 4/2019, с. 47

Тотев, Теодор За необходимостта от промяна в правния режим на ателието като самостоятелен обект в сграда, бр. 3/2011, с. 59

Точарова, Петя Правна закрила на компютърните програми, бр. 2/1992, с. 41

Тянкова, Янка Откриване на производство по несъстоятелност за неограничено отговорен съдружник, бр. 2/2008 г., с. 33

Тянкова, Янка Откриване на производство по несъстоятелност за починал или заличен едноличен търговец, бр. 3/2008, с. 47

Тянкова, Янка Скрито съучастие в производството по несъстоятелност, бр. 6/2008, с. 59

Тянкова, Янка Потребителска несъстоятелност, бр. 1/2009, с. 7

Тянкова, Янка Възобновяване на производството по несъстоятелност в специалната хипотеза на чл. 741а ТЗ, бр. 2/2016, с. 95

Фесенко, Десислава „Доверието е нещо хубаво, но контролът още по-добро“: Новият Закон за защита на конкуренцията и модернизацията на българското конкурентно право, бр. 6/2008, с. 5

Фесенко, Десислава Предели на националната процесуална автономия според правото на Европейския съюз. Един показателен пример за директно (не)прилагане на разпоредби на Договора за Европейския съюз и Договора за функциониране на Европейския съюз в българското право, бр. 2/2010, с. 33

Филчев, Никола Новият закон за мерките срещу изпирането на пари, бр. 3-4/1996, с. 3

Фон Бар, Кристиан Въведение към Академичната Обща Референтна Рамка, бр. 5-6/2007, с. 29

Халед Ал Худар Проблеми на правото на собственост на земеделските земи в Си­рийската арабска република и Република България, бр. 4/1998, с. 23

Хорозов, Георги „Комисионната трата“ като специфична менителница във връзка с изпълнението на комисионния договор, бр. 4/1994, с. 40

Хорозов, Георги Някои особености на договора за търговско представителство според чл. 32, ал. 1 от Търговския закон, бр. 6/1994, с. 13

Хорозов, Георги Комисионният договор и чл. 10 от Закона за защита на конкуренцията, бр. 2/1995, с. 50

Хрисантис, Христос Концепциите за възможността от объркване, нелоялна имитация и разводняване в правото за защита на търговските марки, бр. 5/2002, с. 20

Христов, Георги Да се бориш с вятърни мелници или правото като централизиращ регулатор пред децентрализираната система на криптовалутите, бр. 4/2019, с. 61

Христов, Наум Менителницата и основното отношение, бр. 4/1994, с. 77

Христов, Наум Менителницата и основното отношение (продължение от бр. 4/1994), бр. 5/1994, с. 75

Христов, Наум Менителницата и основното отношение (продължение от бр. 5/1994), бр. 6/1994, с. 56

Христова, Велислава Принципите за международните търговски договори на УНИДРОА: Коментар член по член от Екарт Й. Брьодерман, бр. 1-2/2020, с. 109

Христова, Катерина Опасностите, свързани с високочестотната търговия и нормативната реакция, бр. 4/2017, с. 5

Христова, Мария Някои аспекти на франчайзинга като сделка на търговското право, бр. 5/1998, с. 35

Христозов, Петър Общественото доверие в търговския регистър и процесуалната правоспособност на незаличения от търговския регистър починал едноличен търговец като ответник по иск на трето добросъвестно лице, бр. 4/2009, с. 47

Хъмчева, Людмила Право на оспорване на преобразуването на търговски дружества, бр. 4/2004, с. 66

Цветанов, Иван За монополното право по чл. 18, ал. 4 от Конституцията на Република България, бр. 2/2004, с. 44

Цветанов, Иван Правна характеристика на монополното право, бр. 3/2004, с. 76

Цветанов, Иван Същност и правна характеристика на монополното положение (квазимонополното право) по чл. 16 от Закона за защита на конкуренцията, бр. 4/2004, с. 26

Цветанов, Иван Същност и правна характеристика на монополното положение (квазимонополното право) по чл. 16 от Закона за защита на конкуренцията (продължение от бр. 4/2004), бр. 5/2004, с. 21

Цветанов, Иван За задължението за предоставяне на достъп до съществено съоръжение и свободата на договаряне,  бр. 5/2008, с. 43

Ценова, Любка Правни аспекти на необходимостта от въвеждане на данъка върху добавената стойност, бр. 2/1997, с. 37

Ценова, Любка Правен режим на сделки за услуги в Закона за данък върху добавената стойност, бр. 3/1997, с. 45

Ценова, Любка Режимът на данъчната регистрация и новият Закон за данък върху добавената стойност, бр. 4/1999, с. 58

Ценова, Теодора Приложимо право към отношения по повод авторско право и сродните му права съгласно Кодекса на международното частно право, бр. 5-6/2007, с. 73

Цимерман, Райнхард Предизвикателства пред европейския правен институт, бр. 4/2011, с. 7

Цолова, Камелия Порочното определение на съда по допустимостта на участието на подпомагаща страна и защитата срещу него, бр. 3/2008, с. 5

Цолова, Камелия Подлежат ли на отмяната по чл. 537, ал. 2 ГПК нотариалните актове за сделки с вещни права върху недвижими имоти, бр. 1/2013, с. 19

Цолова, Камелия За видовете необходимо другарство и ТР № 3/2016 г. на ОСГК на ВКС, бр. 1-2/2020, с. 5

Цолова, Камелия За основанието на отрицателния установителен иск за собственост, бр. 3/2020, с. 25

Цонева, Силвия Понятие за поименни ценни книги, бр. 1/2008, с. 61

Цонева, Силвия Някои специфични аспекти на залозите по ЗОЗ и ЗДФО, бр. 3/2008, с. 71

Цонева, Силвия Проблеми на капитала в търговското право, бр. 6/2008, с. 73

Цонева, Силвия Въпроси на фидуцията, бр. 3/2010, с. 47

Челебийска, Атанаска Правни аспекти на правото на печалба при различните видове търговски дружества, бр. 2/2014, с. 63

Чернев, Силви Жалба за бавност по ГПК, бр. 5/1999, с. 16

Чернев, Силви Изпълнителна сила на съдебните решения след изменението на ГПК (ДВ, бр. 64 от 1999 г.), бр. 6/1999,      с. 11

Чомпалов, Йордан Общ поглед върху капитала на инвестиционния посредник съгласно наредбата за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници, бр. 5-6/1997, с. 41

Чомпалов, Йордан Вписване в търговския регистър на увеличаването на капитала на акционерно дружество по чл. 192 ТЗ, бр. 4/1998, с. 48

Чонков, Борислав Обезпечени с вземания облигации, бр. 5/1999, с. 55

Шамали, Мохамед Предпоставки за насърчаване на инвестициите в акции и дялове на търговски дружества (сравнителноправен анализ), бр. 1/2007, с. 73

Шекерджийски, Стефан Кой заплаща възнаграждението на особения процесуален представител по търговските дела, бр. 4/2006, с. 39

Шекерджийски, Стефан Предмет на доказване и доказателствена тежест в новата съдебна практика по запис на заповед, бр. 3/2011, с. 33

Шекерджийски, Стефан Процесуални проблеми с частичния иск, бр. 1-2/2020, с. 97

Шмидт, Карстен Германският Търговски законник от 1897 година: закон за днешния и утрешния ден, бр. 3/1999, с. 25

Янакиева-Златарева, Мария Симпозиум на тема „Актуални проблеми на съдопроизводството в областта на закрилата на индустриалната собственост в България“, бр. 6/1998, с. 57

Янев, Илия Възлагането на работа като предпоставка за възникване на отговорност по чл. 49 ЗЗД, бр. 5/1998, с. 41

Янева-Иванова, Кремена Експлоатативна злоупотреба ли е господстващото положение в енергетиката като пазар със специална секторна регулация?, бр. 2/2015, с. 15

Янков, Румен Проблемът за солидарната отговорност на поръчителя, бр. 4/1995, с. 35

Янкова, Атанаска България и Европейската конвенция за защита правата на човека, бр. 5-6/1997, с. 77